Català | Castellano RSS

Consells sectorials de participació

El Reglament orgànic municipal preveu que el Ple de l'Ajuntament pot crear consells sectorials per canalitzar la participació dels ciutadans i les associacions en els assumptes municipals. Aquests consells desenvolupen exclusivament funcions d'informe i de proposta.

Amb l'objectiu d'afavorir la participació ciutadana, l'Ajuntament ha reforçat renovat els consells municipals de participació, l'octubre de 2014. Els nous consells municipals sectorials s'han format seguint els mateixos àmbits que emanen del Pla Estratègic: el Consell municipal cívic i social; el Consell municipal dels espais urbans i rural; i el Consell municipal d'ocupació i activitat econòmica.

Aquests nous consells funcionaran amb l'objectiu de guanyar agilitat i capacitat de transformació de la ciutat. Per aquest motiu, tindran una dinàmica innovadora de treball transversal i per projectes concrets i acotats en el temps. Una altra novetat és la incorporació de persones que formaran part dels consells a títol individual, sense que pertanyin a cap entitat.

Aquests consells sectorials de participació es constituiran després de la formació del nou Consell de Ciutat, que està prevista per al mes de març de 2017.

 

 

 


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès