Català | Castellano RSS

Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal és l'organisme participatiu de la comunitat educativa de Mollet que fa tasques i funcions d’assessorament, consulta, proposta i informació sobre tots els temes educatius que afecten al municipi.
 
Les funcions del Consell Escolar són:
 • Determinació específica dels llocs escolars que s’han de crear, substituir i suprimir dins del municipi, per aconseguir l’accés de tota la ciutadania a nivells educatius i culturals que els permetin la seva realització personal i social.
 • Planificació i admissió de l’alumnat de la localitat amb la finalitat d’afavorir l’ocupació real de les places escolars i de millorar el rendiment educatiu.
 • Desenvolupament d’accions compensatòries per corregir les desigualtats provinents del context econòmic, social i cultural de l’alumnat.
 • Els criteris de l’emplaçament, construcció, renovació i manteniment dels centres públics d’ensenyament.
 • Foment de les activitats que tendeixen a millorar la qualitat educativa en la renovació pedagògica i amb els principis d’escola activa per anar tendint a una escola democràtica, crítica, lliure i no discriminatòria.
 • Criteris sobre la dotació de pressupostos i d’ampliació de plantilles dels centres del municipi.
 • Propostes de convenis i acords de competències delegades que millorin la qualitat del servei educatiu dins l’àmbit del municipi.
 • Les actuacions i les normes municipals que afecten serveis educatius complementaris i escolars amb incidència en el funcionament dels centres docents.
 • Les competències educatives que afecten l’ensenyament no universitari i que la legislació atorga als municipis.
 • Els consells escolars tenen dret a ser informats per l’Administració educativa que correspongui sobre qualsevol tema en relació amb l’acció educativa dins del municipi.
 
El Consell Escolar Municipal de Mollet del Vallès queda estructurat amb els següents òrgans de govern:
 

- President, persona que ocupa l’alcaldia de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

- Vicepresident, que té com a funció específica la substitució del president amb tots els seus drets i deures.

- El secretari o la secretària

- El Plenari del Consell es fixa en quaranta-set el nombre mínim de vocals, que són:
 • Vuit membres nomenats pel ple de l’Ajuntament
 • Vuit membres pares i mares que formin part dels consells escolars de centre
 • Vuit membres en representació dels alumnes dels consells escolars de centre
 • Quatre membres del personal d’administració i serveis que formin part dels consell escolars de centre
 • Vuit membres com a mínim dels directors i titulars dels centres.

- La Comissió Permanent

- Les Comissions específiques de treball


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès