Noves Oportunitats Educatives NOE 4.10 https://www.molletvalles.cat/@@site-logo/logo-mollet-del-valles-blanc.svg

Noves Oportunitats Educatives NOE 4.10

Mollet del Vallès, és un dels municipis que forma part del pilotatge del programa NOE 4.10 de la Diputació de Barcelona, per lluitar contra l’abandonament escolar prematur a través de l’acompanyament i orientació, fomentant noves oportunitats educatives en el context més immediat del o la jove.

La prevenció, detecció i tractament de l’abandonament escolar, es un repte a abordar de manera coordinada entre els diferents equipaments, agents i serveis municipals per vertebrar i universalitzar la lluita contra aquest fenomen.

                      Cartell NOE.jpg

Des de la Diputació de Barcelona conjuntament amb els ens locals, es delimiten els següents objectius operatius a complimentar, durant la fase del pilotatge emmarcada fins al 2023

Objectius 

  1. Reduir el risc d'abandonament escolar prematur (AEP) mitjançant un sistema integral i longitudinal d'orientació i acompanyament amb el suport tecnològic compartit que vertebri i universalitzi la informació de la població jove de 16 a 24 anys en risc a escala local.
  2. Augmentar el potencial dels contextos locals per lluitar contra l’abandonament escolar prematur.
  3. Millorar l'equitat educativa mitjançant una resposta focalitzada en els i les joves més vulnerables.
  4. Fomentar en la població juvenil la socialització, l’autonomia i la vinculació amb el seu entorn a través dels equipaments juvenils.

El projecte NOE 4.10, proposa ésser una estratègia per incidir en la reducció de l’abandonament escolar prematur i augmentar les oportunitats educatives de la població jove de 16 a 24 anys del municipi.

Xarxa de Treball Municipal 

Durant el curs acadèmic 2021-2022 es va consolidar la Xarxa de Treball Municipal, liderada per Educació i conformada per representants de Joventut, Serveis Socials, EMFO i Promoció Econòmica.

HUB NOE.jpeg

La constitució de la xarxa interprofessional d’oportunitats educatives, formada principalment per tots els perfils professionals del territori que treballen amb població de 16 a 24 anys, ha focalitzat el treball per l’elaboració d’un relat compartit sobre l’AEP al municipi de Mollet i enfortiment dels espais de treball interprofessionals existents, per tal de dimensionar el fenomen i consolidar estratègies a escala local.

En aquest context, la xarxa interprofessional, que es reuneix mensualment, està treballant en la taxonomia 16-24 anys dels i les joves de Mollet del Vallès, per tal d’identificar els perfils d’intervenció i el dimensionament de col·lectius. La finalitat d’aquest àmbit es disposar d’informació útil, precisa i actualitzada per tal d’establir mecanismes per al seguiment dels diversos perfils i projectar línies d’intervenció atenent no només a la població diana referenciada, sinó als recursos i agents vinculats al municipi.

La xarxa de treball. Curs 22 – 23

Durant aquest curs, la Xarxa s’ha ampliat i consolidat essent actualment agents representants dels recursos i serveis: Educació, Joventut, Serveis Socials, Promoció Econòmica, EMFO i Centre de Formació d’Adults. Paral·lelament a les reunions de treball intern mensuals, es van realitzar sessions d’acompanyament i aprofundiment amb la Fundació Ferrer i Guàrdia i la Fundació Fem Pedagogia.

En la sessió del mes de maig, els/les agents del grup motor van treballar amb el suport de la Fundació Ferrer i Guàrdia amb la finalitat de dimensionar perfils. Aquest punt a treballar, ha implicat un anàlisi de dades estadístiques del municipi i una síntesi d’interpretació de les dades d’abandonament escolar prematur.

Al mes de juny, es va realitzar una nova sessió presencial al Recinte Industrial, del programa NOE 4.10, amb l’objectiu de fer una trobada amb els vuit ens locals pilot, per treballar la seqüència SLOATE (Sistema Local d’Orientació i Acompanyament a les Trajectòries Educatives).

Amb l’inici de curs, es va programar una sessió pel mes de setembre, en que els/les agents del grup motor van treballar amb el suport de l’associació Fem Pedagogia, sota l’objectiu d’identificar determinants de personalització per una acció orientadora basada en les fortaleses de les persones. La proposta de treball, girà entorn a poder dissenyar i acordar en la xarxa de treball, intervencions sota un marc conceptual i metodològic personalitzat i integral (orientació + acompanyament).

La xarxa de treball. Curs 23 – 24

Sessió col·lectiva de tancament del projecte NOE, el 11 d’octubre de 2023, al Recinte de l’Escola Industrial de la Diputació

Pel curs 23 – 24, s’han acordat petites modificacions en una mateixa línia de treball, però amb sessions de caràcter bimensual entre els i les agents que formen part.

El passat mes d’octubre, els representants d’Educació i Joventut van formar part de la trobada de finalització del pilotatge i valoració del recorregut fet amb el projecte, els aprenentatges, les fortaleses adquirides i els reptes que ha suposat a cada territori, de cada ens local pilot.

Entre els principals resultats aconseguits, cal destacar els següents:

  • La creació i consolidació de xarxes professionals multidisciplinàries al territori.
  • L’elaboració de materials metodològics: guies, protocols...
  • El disseny d’accions formatives.
  • El disseny de la plataforma tecnològica per al seguiment de les trajectòries educatives dels joves de 16 a 24 anys.

Sessions de treball 

El passat 21 de novembre es va dur a terme a l'Ajuntament de Mollet del Vallès la darrera sessió de treball entre els agents de Joventut, Educació, Serveis Socials, EMFO, Promoció Econòmica, CFA i la Diputació de Barcelona, amb el grup motor NOE. 

                           Sessió de treball entre els agents de Joventut, Educació, Serveis Socials, EMFO, Promoció Econòmica, CFA i la Diputació de Barcelona, amb el grup motor NOE.

 Projecte transformador: noves oportunitats educatives 4.10

                                     (Més informació clicant la imatge)

                              Accés a més informació sobre el "Projecte transformador: noves oportunitats educatives 4.10"

Enllaços relacionats 

Diputació de Barcelona

Web Joventut Mollet del Vallès

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0