Recursos i eines per a entitats esportives Darrerament les entitats esportives han estat exposades a diferents canvis normatius que afecten la seva gestió diària. Per ajudar a conèixer i posar en ordre les noves obligacions, posem a disposició dels responsables de les entitats diferents recursos d'utilitat pel que fa a obligacions en matèria administrativa, documental, de funcionament intern, laboral, de transparència i fiscals. https://www.molletvalles.cat/@@site-logo/logo-mollet-del-valles-blanc.svg

Recursos i eines per a entitats esportives

Darrerament les entitats esportives han estat exposades a diferents canvis normatius que afecten la seva gestió diària. Per ajudar a conèixer i posar en ordre les noves obligacions, posem a disposició dels responsables de les entitats diferents recursos d'utilitat pel que fa a obligacions en matèria administrativa, documental, de funcionament intern, laboral, de transparència i fiscals.

Funcionament intern de les entitats esportives

S'entén per club esportiu o associació esportiva, qualsevol entitat privada amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, formada per persones físiques, els objectius bàsics de la qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física i esportiva, sense cap afany de lucre.

 
Els clubs o entitats esportives es poden dividir en: 
  • Clubs de règim simplificat (menys de 100 socis) amb l'obligació de tenir estatuts de règim simplificat, una constitució mínima de 3 persones fundadores i dues figures obligatòries, la presidència i la secretaria. 
  • Clubs de règim general (més de 100 socis) amb l'obligació de tenir estatuts de règim general, una constitució mínima de 3 persones fundadores i una junta directiva de mínim 3 persones. 
  • Associacions esportives escolars: un projecte educatiu dins d'una institució educativa.
 En qualsevol cas, els estatuts dels clubs o associacions esportives han de ser aprovats per l'assemblea general i ratificats per l'administració esportiva corresponent, a fi de poder-se inscriure al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya (vés al web).
 
L'òrgan suprem de govern dels clubs esportius és l'assemblea general, integrada per tots els socis de ple dret. L'assemblea general ha d'escollir  la junta directiva i tots els seus càrrecs s'han de proveir per mitjà de sufragi lliure, presencial, directe, igual i secret, entre tots els seus membres. Tota nova junta o qualsevol modificació de la junta directiva s'ha de comunicar al consell català de l'esport.

Entitats amb persones en contacte habitual amb menors

El 28 de juliol de 2015 es va aprovar la Llei 26/2015 que imposa l'obligació d'aportar una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals a tota persona que treballi habitualment amb menors.  
 
Tota persona que desenvolupi una activitat que impliqui contacte amb menors d'edat  haurà d'acreditar aquesta circumstància. 
 
El Registre Central de delinqüents sexuals encara està pendent de creació tot i que el Ministeri de Justícia disposa de sis mesos des de la data de publicació. Mentrestant la certificació haurà de ser emesa pel Registre Central d'Antecedents Penals. 

Obligacions en matèria de transparència

Les entitats que reben subvencions o ajuts per més de 100.000 € anuals o més de 5.000 € i que almenys el 40% dels seus ingressos procedeixi de subvencions o ajuts públics tenen obligacions en matèria de publicitat activa fruit de la llei 19/2014 de transparència. 
 
Les obligacions de publicitat activa es refereixen a la informació institucional, organitzativa i d'estructura de l'entitat (dades de contacte, estatuts i reglaments interns, organigrama, relació de la junta directiva) i la informació de rellevància econòmica (comptes anuals aprovats per assemblea, pla anual d'activitats i pressupost). 

Obligacions en matèria laboral

Per tal d'ajustar l'entitat als paràmetres que  la legislació vigent considera relació laboral, és necessari tenir clar quin tipus de lligam té l'entitat amb els entrenadors, els delegats i els monitors que desenvolupen la seva activitat a la nostra entitat. 
 
La legislació considera que hi ha una relació laboral quan existeix algun tipus de retribució per desenvolupar la tasca, sigui quina sigui la quantitat d'aquest import i amb independència dels dies i hores que es desenvolupi aquesta tasca. 
 
Si la tasca es desenvolupa de forma voluntària o altruista, sense relació laboral o mercantil retribuïda, hi poden haver persones voluntàries. Aquest fet, però, li suposarà a l'entitat assumir diverses obligacions envers aquestes persones: 
 
  1. portar un llibre o registre dels voluntaris. Amb la data d'incorporació, les tasques, la capacitació i l'horari.
  2. elaborar un document de compromís amb el voluntari. Amb la relació de funcions, tasques, durada, drets i deures.... 
  3. contractar una assegurança
  4. rescabalar les despeses, si així s'ha acordat i sempre que tinguin relació amb la tasca a l'entitat. Fa referència a les despeses de vestuari (roba, calçat), material, manutenció i estància, formació, transport (peatge, aparcament, quilometratge, ja sigui transport públic o privat).
  5.  incorporar als estatuts de l'entitat la participació de voluntariat en el desenvolupament de les activitats del club. 

Fitxers relacionats

T'ha estat útil aquesta pàgina?

1
0