Català | Castellano RSS
Actualitat Notícies

Cercador

Menú

L'Ajuntament aposta per una mobilitat segura i sostenible

29/04/2014

Mobilitat

El Ple ha aprovat, de forma inicial, el Pla de Mobilitat Urbana, un document bàsic per configurar la mobilitat a la ciutat que prioritza els vianants (el 77% dels desplaçaments a la ciutat es fan a peu) i l'ús del transport públic davant el vehicle privat, controlant d'aquesta manera la contaminació atmosfèrica i acústica que el trànsit provoca a la ciutat.

L'Ajuntament aposta per una mobilitat segura i sostenible
Vianalització temporal al carrer de Francesc Macià

El Pla de Mobilitat Urbana (PMU) treballa els àmbits de: vianants; vehicle privat; aparcament; bicicleta i transport públic. En primer lloc, el regidor de Mobilitat, Joan Daví, va presentar a la sessió plenària algunes dades sobre aquests cinc àmbits d'actuació:

- Mobilitat a peu: el 77% dels desplaçaments interns del municipi es realitzen a peu. Un 83% de la xarxa bàsica per a vianants es accessible; un 94% de les cruïlles  disposa de senyalització de passos de vianants i un 73% dels passos existents es troben adaptats per persones de mobilitat reduïda.
- Mobilitat en bicicleta: És una modalitat d'ús bàsicament lúdic.
- Mobilitat en transport públic: El bus urbà dona una cobertura del 67% del nucli urbà i el conjunt del transport urbà com interurbà dona cobertura al 88% de l'espai urbà.
- Mobilitat en vehicle privat:  La mobilitat interna en vehicle privat  en el municipi suposa un 21% mentre que la mobilitat externa representa un 81%.
- Aparcament: El balanç global d'aparcament per als residents és que no existeix dèficit d'aparcament en el municipi.

Tenint en compte aquesta fase de diagnosi, el PMU ha establert els objectius següents:

1. Afavorir les condicions per a la mobilitat dels vianants destinant major superfície d'espai públic i superfície amb millor qualitat (en termes de seguretat i accessibilitat).
2. Fomentar la participació de la bicicleta com a mètode de transport tot creant les condicions d'infraestructures, de gestió del transit i d'educació viària.
3. Promoure la utilització del transport públic davant del transport privat, oferint un transport públic de qualitat.
4. Fomentar un ús racional del cotxe amb l'aplicació de mesures que facilitin el traspàs de ciutadans a altres mitjans de transport més sostenibles i que promoguin la intermodalitat.
5. Compatibilitzar l'oferta d'aparcament amb la demanda de rotació i de residents.
6. Fomentar la intermodalitat com a mesura per tal d'assolir un ús més eficient dels diferents modes de transport.
7. Millorar la seguretat viaria mitjançant reducció de l'accidentalitat i respectant l'espai públic destinat a cada mitjà de transport.
8. Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit.

El regidor de Mobilitat, Joan Daví, va destacar la voluntat de treballar perquè cada vegada el vianant tingui més protagonisme i més seguretat; "totes les nostres polítiques de mobilitat tenen com a objectiu prioritza als vianants en detriment del vehicle privat".

En aquest Pla de Mobilitat ha participat la ciutadania, des del primer moment: des d'Associacions de Veïns, Associacions de Comerciants, entitats i persones a títol particular, amb un total aproximat de 250 persones; "hem elaborat un Pla de Mobilitat Urbà que ha estat molt participatiu per tal de poder treballar amb les dades més realistes possibles; a més, és un document que conté tot un ventall d'accions que l'equip de govern vol posar en marxa per millorar l'accessibilitat de la ciutat", comentava l'alcalde de Mollet, Josep Monràs.

 


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès