Català | Castellano RSS

Calendari fiscal del contribuent

Els terminis de pagament dels impostos i les taxes municipals de venciment periòdic per a l'any 2019 són els següents:
 
Impost sobre béns immobles (IBI) 
No domiciliats: del 2 de maig al 2 de juliol 
Domiciliats: 1r termini (2 de maig), 2n termini (1 de juliol), 3r termini (2 de setembre) i 4t termini (2 de desembre)
 
Impost sobre activitats economiques (IAE)
No domiciliats: del 19 de setembre al 20 de novembre
Domiciliats: 1r termini (1 d'octubre) i 2n termini (4 de novembre)
 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i guals
No domiciliats: de l'1 de març al 7 de maig (IVTM) i de l'1 de febrer al 4 d'abril (guals)
Domiciliats: 1r termini 1 de febrer (guals) i 1 de març (IVTM), 2n termini 1 d'abril (guals) i 2 de maig (IVTM)
 
Taxa pel subministrament d'aigua i residus
No domiciliats: 3T 2018 (del 30 d'octubre al 10 de gener de 2019), 4T 2018 ( de l'1 de febrer al 4 d'abril de 2019), 1T 2019 (del 2 de maig al 2 de juliol de 2019), 2T 2019 (de l'1 d'agost al 4 d'octubre de 2019),3T 2019 (del 30 d'octubre al 10 de genr de 2020), 4T 2019 (de l'1 de febrer al 3 d'abril de 2020)
Domiciliats 4rt trimestre 2018 (1 de febrer), 1r trimestre 2019 (2 de maig), 2n trimestre 2019  (1 d'agost) i 3r trimestre 2019 (4 de novembre)
Taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires
De l'1 de març al 7 de maig
Domiciliats: 1T (1 de març), 2T (3 de juny)
 
Impostos, taxes i preus públics de venciment no periòdic
El període de pagament s'indica en el document de la liquidació tributària que es notifica a la persona. Si no s'indica, ha de fer-se en els terminis que estableix l'article 62 de la Llei general tributària:
 
-   Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 1 i 15 de cada mes, el pagament pot fer-se fins al dia 20 del mes posterior (o el primer dia hàbil següent en cas que el dia 20 no sigui hàbil).
 
-   Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 16 i últim de cada mes,   el pagament pot fer-se fins al dia 5 del segon mes posterior (o el primer dia hàbil següent en cas que el dia 5 no sigui hàbil).
Documents relacionats

Document Calendari fiscal 2019  (1.4 MB) - pdf

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès