Català | Castellano RSS

Guia del contribuent

Impost sobre béns immobles (IBI)

Qui ha de pagar-lo?
Les persones propietàries, usufructuàries o concessionàries de qualsevol bé immoble (pis, plaça de garatge, traster, botiga, casa, despatx, etc.) que ho són l'1 de gener d'aquell any.

Canvi de titularitat
En cas de transmissió (entre vius o per causa de mort), la persona que passa a ser la nova propietària ha de pagar l'impost a partir de l'any següent al de la data de la transmissió. Si hi ha deutes pendents se n'haurà de fer càrrec la persona nova propietària.

La liquidació, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d'aquest impost són competència de l'Ajuntament i delegades a partir de l'1 de març de 2015 a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona. Qualsevol tràmit en relació a aquests assumptes ha de fer-se a l'oficina que l'ORGT té a l'espai d'atenció ciutadana de la Casa de la Vila (plaça Major, 1).

Les persones contribuents interessades en canviar el nom que figura en el padró de l'impost ho poden sol·licitar a l'oficina de l'ORGT. Cal que aportin fotocòpia de l'escriptura de compravenda (o document justificatiu del canvi de propietat en els casos diferents de la compravenda: acceptació d'herència, etc.).

Modificació
Per donar d'alta un immoble al padró de l'impost, segregar, agrupar, fer la divisió horitzontal d'una finca, canviar l'ús, etc. ha de presentar-se la declaració corresponent (model 902 del Ministeri d'Economia i Hisenda) a l'oficina de l'ORGT.

Bonificacions
L'ordenança fiscal que regula aquest impost a Mollet del Vallès preveu les següents bonificacions:

Per als habitatges que constitueixin la residència principal de famílies que tenen la condició de família nombrosa, una bonificació del 25% o del 50% de la quota líquida de l'impost, en funció de la renda, durant els anys que no variïn les circumstàncies familiars.

Per als habitatges de protecció oficial (i equiparables a aquests segons la normativa de la Generalitat de Catalunya), una bonificació del 50% de la quota líquida de l'impost durant els cinc períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva.

Per als béns immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària, tant d'obra nova com de gran rehabilitació, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat, una bonificació del 90% de la quota líquida de l'impost durant el període de realització de les obres, amb un màxim de tres períodes impositius.

Per a l'aplicació d'aquestes bonificacions, s'ha de demanar a l'Ajuntament i aportar la documentació justificativa.

Tipus impositiu
El tipus impositiu d'aquest impost per a l'any 2015 és:

  - Per als béns immobles urbans (exceptuant els tipus diferenciats que s'assenyalen més avall): el 0,916%
  - Per als béns immobles de característiques especials, l'1,3%
  - Per als béns immobles rústics, el 0,3%

Tipus incrementats i valors cadastrals mínims aplicables als béns immobles urbans dels següents usos:

  - Oficines: tipus del 0,833, valor cadastral mínim de 123.192,79 euros
  - Comercial: tipus del 0,833, valor cadastral mínim de 91.587,87 euros
  - Espectacles: tipus del 0,856, valor cadastral mínim de 552.775,20 euros  
  - Oci i hostaleria: tipus del 0,856, valor cadastral mínim de 2.495.396,36 euros
  -  Industrial: tipus del 0,845, valor cadastral mínim de 586.220,47 euros

Aquests tipus només s'aplicaran al 10% dels béns immobles urbans que, per a cada ús, tingui major valor cadastral.

 

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

Qui ha de pagar-lo?

Les persones jurídiques que tinguin un import net de la seva xifra de negocis superior a un milió d'euros i a partir del tercer any de l'inici de la seva activitat.

Altes, baixes i/o variacions en el cens d'activitats

Han de donar-se d'alta en el cens d'activitats totes les persones físiques o jurídiques que iniciïn una activitat econòmica.  Es considera activitat econòmica a efectes d'aquest impost qualsevol activitat empresarial, professional o artística encara que no es desenvolupi en un local determinat.

Les declaracions d'alta, baixa o variació han de presentar-se a l'administració corresponent de l'Agencia Estatal de Administración Tributaria en els terminis següents:

    -  Alta: dins dels deu dies hàbils immediatament anteriors al de l'inici de l'activitat.
     - Baixa: en el termini d'un mes des de la data en què es cessi de l'activitat.
     - Variació: en el termini d'un mes des de la data en què hi hagi el canvi.

Les declaracions de baixa i/o de variacions tindran efectes en la matrícula de l'impost de l'exercici següent. La quota de l'impost es prorrateja per trimestres en el cas de l'alta; també en el cas de la baixa abans del quart trimestre de l'any natural es pot sol·licitar de l'Ajuntament la part de l'impost ja pagat, que correspon als trimestres en els quals no s'ha realitzat l'activitat (exclòs aquell en què es produeix la baixa).

La liquidació, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d'aquest impost són competència de l'Ajuntament i delegades a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona.  Qualsevol tràmit en relació a aquests assumptes ha de fer-se a l'oficina que l'ORGT té a l'espai d'atenció ciutadana de la Casa de la Vila (plaça Major, número 1).

Bonificacions

A més de les exempcions i les bonificacions de caràcter obligatori que figuren als articles 82 i 88.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'ordenança fiscal que regula aquest impost a Mollet del Vallès preveu les següents bonificacions:

A les noves activitats empresarials: per a les activitats empresarials que tributin per quota municipal, una bonificació durant els cinc anys següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de l'activitat, que serà del 50% durant el primer d'aquests cinc anys, del 40% el segon any, del 30% el tercer any, del 20% el quart any i del 10% el cinquè any.  Aquests percentatges s'apliquen sobre la quota municipal corresponent i cal que l'activitat no s'hagi exercit anteriorment amb una altra titularitat.

A la creació d'ocupació: per als subjectes passius que tributin per quota municipal i incrementin la mitjana de la plantilla amb personal amb contracte indefinit, una bonificació que va del 10% al 50% de la quota municipal en funció de l'increment mitjà experimentat per la plantilla.

A la utilització d'energies renovables: per als subjectes passius que tributin per quota municipal i utilitzin o produeixin energia a partir d'instal·lacions per a l'aprofitament d'energies renovables o sistemes de cogeneració, una bonificació del 50% de la quota municipal.

Per a l'aplicació d'aquestes bonificacions, la persona interessada ha de sol·licitar-lo a l'Ajuntament i aportar la documentació justificativa.

Aquestes bonificacions no s'apliquen sobre la part de la quota de l'impost corresponent al recàrrec provincial.

Coeficient de situació i recàrrec provincial

El coeficient de situació que s'aplica l'any 2015 sobre les quotes municipals, provincials o nacionals fixades a la tarifa de l'impost i incrementades per l'aplicació del coeficient de ponderació previst a l'article 86 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals és el següent, en funció de la categoria de la via pública on rau l'activitat:

Categoria de la via pública

Coeficient:  A: 3,587     B: 3,189     C: 2,813     D: 1,993

El recàrrec provincial que aplica la Diputació de Barcelona l'any 2015 és del 35% sobre les quotes municipals incrementades per l'aplicació del coeficient de ponderació.

 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Qui ha de pagar-lo?

Les persones propietàries d'un vehicle l'1 de gener de cada any. L'impost es paga en el municipi que consta en el domicili del permís de circulació.

Vehicles de nova matriculació

Només han de fer efectiva la part proporcional corresponent als trimestres naturals restants a partir de la data de matriculació del vehicle (inclòs el propi trimestre de la data de matriculació).

Canvi de titularitat

En cas de transmissió (entre vius o per causa de mort), la persona que passa a ser la nova propietària ha de pagar l'impost a partir de l'any següent al de la data de la transmissió.

Correspon al venedor i al comprador del vehicle la tramitació de la transferència a les dependències de la Prefectura Provincial de Trànsit en els terminis i amb els requisits previstos en la normativa vigent. 

Aquesta normativa distingeix les transmissions efectuades entre persones particulars de les que fan les empreses que es dediquen a la compravenda de vehicles.  Aquestes estan obligades a sol·licitar la baixa temporal del vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit des del moment en que qui era propietari/ària els lliura el vehicle.

Per poder tramitar la transferència de titularitat d'un vehicle cal acreditar que s'ha pagat l'últim rebut de l'impost.

Baixes

Quan es dóna definitivament de baixa un vehicle (per desballastament o altres circumstàncies) es pot sol·licitar de l'Ajuntament la devolució de la part de l'impost pagada que correspon als trimestres posteriors.  Així mateix, les baixes per robatori o per exportació del vehicle també donen lloc al prorrateig de l'impost pagat. Per a la devolució caldrà sol·licitar-lo a l'Ajuntament i aportar la documentació justificativa de la situació.

La liquidació, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d'aquest impost són competència de l'Ajuntament, que ha delega t a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona.  Qualsevol tràmit ha de fer-se a l'espai d'atenció ciutadana de la Casa de la Vila (plaça Major, número 1).

Bonificacions

A més de les exempcions que figuren a l'article 93 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'ordenança fiscal que regula aquest impost a Mollet del Vallès preveu les següents bonificacions:

A la utilització de combustibles menys contaminants: per als vehicles que funcionin exclusivament amb energia elèctrica una bonificació del 75% de la quota de l'impost, i per als vehicles híbrids una bonificació del 50% de la quota de l'impost.

Als vehicles històrics: per als vehicles històrics o els que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys comptats a partir de la data de la seva fabricació, una bonificació del 100% de la quota de l'impost.

Per a l'aplicació d'aquestes bonificacions, la persona interessada ha de sol·licitar-lo a l'Ajuntament i aportar la documentació justificativa. Tindrà efectes a l'any següent.

 

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Qui ha de pagar-lo?

Les persones propietàries de les construccions, instal·lacions o obres que es realitzin dins del terme municipal, per a les quals s'exigeixi llicència d'obres o urbanística.  Té la consideració de persona substituta del contribuent qui sol·liciti la corresponent llicència o realitzi les construccions, instal·lacions o obres.

Bonificacions

L'ordenança fiscal que regula aquest impost a Mollet del Vallès preveu les següents bonificacions:

Per a les construccions, instal·lacions o obres referides a habitatges de protecció oficial, una bonificació del 50% de la quota de l'impost.

Per a les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històricoartistiques o de foment de l'ocupació, una bonificació del 95% de la quota de l'impost.

Per a les construccions, instal·lacions i obres de nova construcció que fomentin l'estalvi energètic i/o utilització d'energies renovables, i del foment de l'ús eficaç de l'aigua i/o la recollida i reaprofitament d'aigua de pluja, sempre que no estiguin obligats a fer-les per la legislació vigent, una bonificació del 75% de la quota de l'impost. Aquesta bonificació s'aplicarà sobre el pressupost de l'obra destinada a afavorir les condicions esmentades.

Per a l'aplicació d'aquestes bonificacions, la persona interessada ha de sol·licitar-lo a l'Ajuntament i aportar la documentació.

Tipus impositiu

El tipus impositiu per a l'any 2015 és del 4% sobre el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra (s'entén que és el cost d'execució material).

 

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)

 Qui ha de pagar-lo?

En cas de compravenda, la persona que ven un pis, una plaça de garatge, un traster, una botiga, una casa o, en general, qualsevol bé immoble de naturalesa urbana.  Si la persona venedora viu a l'estranger, l'ha de pagar la persona compradora.

En cas d'herència o donació, ha de pagar-lo la persona que passa a ser la nova propietària i/o usufructuària. 

Declaració i termini de pagament

L'article 110 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix que les persones obligades al pagament d'aquest impost han de presentar a l'Ajuntament una declaració dels fets que originen l'acreditament de l'impost.

Aquesta declaració ha de presentar-se:

Per a les transmissions entre vius (compravenda, donació qualsevol altre negoci jurídic entre vius), en un termini màxim de trenta dies hàbils a partir de la data de la transmissió.

Per a les transmissions per causa de mort (herències), en un termini màxim de sis mesos a partir de la data de la defunció, prorrogables a un any a sol·licitud de la persona interessada.

Beneficis fiscals

A més de les exempcions que figuren a l'article 105 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'ordenança fiscal que regula aquest impost a Mollet del Vallès preveu els següents beneficis fiscals:

Per a les transmissions lucratives per causa de mort d'habitatges, o la constitució de drets reals de gaudi limitatius de domini d'habitatges, a favor dels descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els ascendents de primer grau i adoptants, una bonificació del 95% de la quota de l'impost.

Per a les transmissions de béns que es trobin dins el perímetre delimitat com a conjunt històricoartistic o hagin estat declarats individualment d'interès cultural, l'exempció total de l'impost.

Per a l'aplicació d'aquestes bonificacions, la persona interessada ha de sol·licitar-lo a l'Ajuntament i aportar la documentació justificativa de la situació


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès