Català | Castellano RSS
L'Ajuntament Economia i hisenda Impostos Serveis. Informació i pagament

Informació i pagament

Informació especial pel covid-19:

Si disposeu d’un document amb el termini de pagament vençut:

- Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut:

  • Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte
  • a l'adreça http://orgt.cat/pagartributs
  • o bé per telèfon, trucant al número 932 029 802. 

- Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

  • descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament
  • o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

- Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

  • descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament
  • o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

 

Informació dels serveis
Els serveis municipals d'hisenda tenen per finalitat la gestió, recaptació i inspecció dels tributs, preus públics, multes i altres ingressos de dret públic de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i les societats municipals.
 
Oficina de l'Organisme Autònom Local de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona
L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades, des de l'1 de gener de 2015, les funcions de gestió i recaptació en període voluntari de l'Impost sobre Bens Immobles (IBI) i de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys (IIVT-plusvàlua); així com la recaptació voluntària de les taxes per ocupació de la via pública per entrada vehicles (guals) i per ocupació de la via pública amb taules i cadires. L'oficina gestora de l'ORGT atèn el públic als baixos de la Casa de la Vila.
 
Oficina d'Atenció Ciutadana
Qualsevol gestió referida a qualsevol altre impost, taxa, preu públic o, en general, qualsevol altre ingrés municipal de dret públic, ha d'adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). 
 
 
Pagament d'impostos, taxes, multes i preus públics

S'han de fer efectius durant el termini voluntari de pagament que indica el propi document cobratori. Es pot efectuar el pagament, mitjançant metàl·lic o càrrec en compte, a qualsevol de les entitats col·laboradores de l'Ajuntament, ORGT, SOREA SA i Mercamollet SL, amb el document cobratori que aquests poden facilitar. També es pot efectuar el pagament als caixers automàtics amb lector de codi de barres de les entitats financeres.

Les taxes, les sancions i els preus públics no delegats a l'ORGT es poden pagar de manera directa en les següents entitats financeres:

          - Banc Sabadell 
          - BBVA
          - Banco Popular 
          - Banco Santander
          - Bankia
          - Caixers automàtics de "la Caixa"
          - Cajamar
          - Catalunya Caixa Banc
          - Ibercaja

La taxa pel subministrament d'aigua i la taxa per recollida d'escombraries es pot pagar amb targeta de crèdit en l'oficina comercial de SOREA i en qualsevol oficina de les següents entitats col·laboradores de l'empresa subministradora:

        - Banc Sabadell
        - BBVA
        - Banco Santander
        - Bankia
        - Caixers automàtics de "la Caixa"
        - Correos

Les taxes en relació al mercat setmanal es poden abonar en qualsevol oficina de Catalunya Caixa Banc, entitat col·laboradora de Mercamollet, S.L.  

 
Pagament fora de termini
Els impostos, taxes o preus públics que no es paguin en el període voluntari tindran els recàrrecs i interessos assenyalats a la Llei general tributària. El període executiu s'inicia el dia següent al del venciment del termini establert per al pagament voluntari del deute, i la quantia del recàrrec es calcularà de la manera següent:
 
Recàrrec executiu: és del 5 % i s'aplica des que s'acaba el període voluntari fins a la data en què es notifiqui la provisió de constrenyiment.  Als pagaments realitzats en aquests dies no s'apliquen interessos de demora.
 
Recàrrec de constrenyiment reduït: és del 10 % i s'aplica des de la data de notificació de la provisió de constrenyiment fins a la data en què finalitza el termini que es fixa en la citada notificació.  Als pagaments realitzats en aquests dies tampoc s'apliquen interessos de demora.
 
Recàrrec de constrenyiment ordinari: és del 20 % i s'aplica un cop transcorreguts els terminis anteriors, afegint-se a més els interessos de demora calculats des de l'inici del període executiu.
   
 
Pèrdua o manca de l'avís de pagament
Si per qualsevol motiu no es rep l'avís de pagament d'un impost, taxa o preu públic, pot sol·licitar-se un duplicat a l'Oficina d'Atenció Ciutadanan (OAC) o trucant al telèfon 93 571 95 00, en el cas dels impostos, taxes o preus públics que gestiona el propi Ajuntament.  En el cas dels impostos que gestiona la Diputació, el duplicat es pot demanar a l'oficina de l'ORGT; si teniu firma electrònica, també podeu liquidar els tributs i multes pendents (tant en la via voluntària com en la via executiva) a través del web de gestió tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
 
Mandat del pagament en entitats financeres
La domiciliació o el mandat del pagament dels impostos, taxes o preus públics en comptes corrents o llibretes d'estalvi oberts en entitats financeres assegura que s'abonaran en el termini establert, sense necessitat de desplaçar-se i amb comoditat. A més i sense cap recàrrec, la domiciliació del pagament de l'impost sobre béns immobles es fracciona en quatre terminis; i en dos terminis, l'impost sobre activitats econòmiques, l'impost de vehicles de tracció mecànica, la taxa de guals i la taxa de taules. Per domiciliar els tributs cal adreçar-se a l'Oficina Virtual
 
 
Certificats de pagament
Quan per qualsevol motiu es necessiti un certificat d'haver pagat un impost, taxa o preu públic municipal, pot sol·licitar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o trucant al telèfon 93 571 95 00.  Si el certificat correspon al pagament dels impostos sobre vehicles de tracció mecànica o sobre activitats econòmiques, cal adreçar-se a l'oficina de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, situada a l'espai d'atenció ciutadana de la Casa de la Vila.
Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès