Català | Castellano RSS

Consell de Ciutat

Es tracta del màxim òrgan participatiu del municipi, està format per un representant de cada grup municipal, un representant de cada un dels consells municipals sectorials (escollit pel propi consell), 10 representants del teixit associatiu de la ciutat, 5 representants de les organitzacions sindicals, professionals i empresarials més representatives de la ciutat, 5 persones individuals d'especial rellevància ciutadana i 4 persones més que han estat escollides a través d'un sorteig aleatori entre el padró. L'alcalde de Mollet, Josep Monràs, presidirà el Consell de Ciutat que es reunirà un mínim de dues vegades l'any.
 
El Consell de Ciutat és un òrgan ja previst en el Reglament de Participació Ciutadana que l'Ajuntament de Mollet va provar l'any 2005 per unanimitat. L'Ajuntament de Mollet ha entomat en els darrers anys l'important procés participatiu d'elaboració del Pla Estratègic, fet que ha retardat la creació del Consell de Ciutat. A l'inici del mandat 2011-2015, l'alcalde va prendre el ferm compromís de crear aquest òrgan.
 
Les funcions principals que té el Consell de Ciutat són debatre els plans d'actuació generals i emetre informes en matèria de desenvolupament econòmic, local, planificació estratègica de la ciutat i grans projectes urbans. També podrà assessorar el govern, proposar estudis i promoure el debat sobre temes d'interès ciutadà.
 
El Reglament  de funcionament del Consell de Ciutat va ser aprovat per unanimitat dels grups municipals presents. El primer Consell de Ciutat es va constituir formalment el 24 de febrer de 2012. El 29 de març de 2015, es va constituir l'actual Consell de Ciutat. Segons consta en aquest reglament, el plenari del Consell de Ciutat es reuneix, almenys un cop l’any, en sessió ordinària, i un màxim de dues vegades més si és convocat a iniciativa de l’Alcaldia o d’un terç dels seus membres.
 
Per fer qualsevol consulta o interessar-vos pels processos oberts i la feina del Consell de Ciutat, en podeu contactar a través del seu secretariat: conselldeciutat@molletvalles.cat o directament a través de l'Ajuntament de Mollet del Vallès (Plaça Major, 1 o telèfon 93 5719500).
 
A més, des de finals de l'any 2014 el Consell de Ciutat està adherit a la Xarxa BCN antirumors, i col·labora en les campanyes i la difusió de materials per al foment del civisme i la interculturalitat.
 

 

 

Notícies relacionades
Per a més informació

Xarxa BCN Antirumors

Actes del Consell de Ciutat

Document Acta 12 de novembre de 2018 (218 KB) - pdf

Document Acta 2 de maig de 2018  (246 KB) - pdf

Document Acta 29 de març de 2017 (234 KB) - pdf

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès