Català | Castellano RSS
L'Ajuntament Pla d'Actuació de Mandat Pla d'Acció de Millora dels Polígons

Pla d'Acció de Millora dels Polígons

L'Ajuntament de Mollet del Vallès té com a objectiu promoure un model relacional entre els diferents agents del territori (ajuntament, ciutadania, entitats i empreses), basat en el treball compartit i transversal, per tal de millorar conjuntament la ciutat. En aquest sentit, s'ha establert la voluntat de desenvolupar un projecte que cerca la implicació i el compromís de les empreses ubicades a les zones industrials de la ciutat (La Farinera, Can Prat i Can Magarola) en la millora de les condicions de les infraestructures i serveis que els ofereix la ciutat per al desenvolupament de la seva activitat.

Què és el Pla de Millora del PAE

El Pla de Millora dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) de Mollet del Vallès és un programa de compromisos i accions per a la millora de les condicions de les infraestructures i serveis que la ciutat ofereix a les empreses per al desenvolupament de la seva activitat productiva. El programa s’ha desenvolupat mitjançant un procés participatiu amb el concurs de diferents agents vinculats als PAE de la ciutat: empreses dels PAE, persones propietàries de naus i terrenys, interlocutors socials, tècnics municipals i ciutadania en general interessada en el desenvolupament econòmic i social del municipi.

Les actuacions que incorpora aquest pla i que es duran a terme als polígons de Can Magarola, Can Prat i La Farinera, giren entorn a quatre línies estratègiques:

  1. Impulsar l’associacionisme empresarial als PAE com a vehicle impulsor per a la seva millora
  2. Fomentar la cooperació entre els agents del territori i les empreses dels PAE.
  3. Fomentar la transició energètica dels PAE cap a un model energètic distribuït i en xarxa basat en l’eficiència energètica i en les energies renovables, amb infraestructures més petites i properes al consumidor.
  4. Millora dels polígons d’activitat econòmica de la ciutat, dotant a les zones industrials de cobertura i manteniment total dels serveis que necessiten les empreses.

El procés que s'ha desenvolupat  és un programa de compromisos i d'accions, organitzat en diferents fases, en què les empreses, la ciutadania i l'Ajuntament treballen conjuntament.

6.- Fase final amb el Pla de 40 accions per continuar millorant els polígons d’activitat econòmica de la ciutat

El passat 23 de maig de 2018, a  l’auditori de l’Hospital de Mollet, es va presentar als propietaris industrials i empresaris el Pla d’accions de millora dels polígons d’activitat econòmica. Un  pla que contempla 40 accions en el que els empresaris han participat des de la seva diagnosi i han pogut establir quines actuacions i prioritats necessiten.

El Pla d’acció de millora dels PAE, que contempla 40 accions, s’estructura en  tres graus de prioritat pel que fa a la previsió d’execució de les accions que el conformen. Les accions més destacades que es faran durant aquest any 2018 són:

- Desplegament de la fibra òptica a tots els PAE de la ciutat.

- Pla de millora de voreres i calçades

- Promoció de la Finestreta Única Empresarial (FUE) per agilitzar els tràmits i la relació entre empreses i Ajuntament.

- Pla de senyalització dels PAE

5.- Propera fase de redacció i verificació de les propostes.

Recollint les propostes fruit del treball participatiu de la segona jornada, des de l'Ajuntament es realitzaran les fitxes de les propostes, es valorarà la seva viabilitat tècnica i econòmica, per després procedir a la seva priorització per mitjà d'una enquesta on-line que es passarà a tots els empresaris, propietaris, agents socials i persones interessades en el pla d'acció.

4.- Priorització de les accions proposades per part de les empreses
Mitjançant un qüestionari online s'ha demanat als responsables de les empreses dels PAE que valorin la importància i la urgència de les accions proposades. 

3.- Segona Jornada de presentació de la diagnosi i treball de les propostes de 18 d'octubre de 2016 (documentació).
En aquesta jornada es van presentar les conclusions de la diagnosi realitzada per mitjà de 58 entrevistes personals a empresaris, propietaris, agents socials i persones interessades en el procés i de les 50 respostes a l?enquesta on-line, ambdues accions realitzades el més de juliol de 2016.
Feta la presentació de la diagnosi es va fer una dinàmica participativa perquè les 50 persones que van venir a la jornada treballessin en la realització de propostes de millora dels PAE de La Farinera, can Magarola i can Prat.
 

2. Fase de diagnosi.

1. Primera Jornada de presentació del Procés Participatiu de 14 de juny de 2016 (documentació).
En aquesta jornada es van presentar el objectius, la dinàmica de treball i el calendari del procés participatiu a realitzar amb els empresaris, propietaris, agents socials i persones interessades per la redacció d'un Pla d'acció de millora dels Polígons d'activitat econòmica de la Farinera, can Prat i can Magarola de la ciutat de mollet del Vallès. També es va aprofitar per realitzar una conferencia sobre "El futur dels polígons industrials" a càrrec de l'economista Agustí Jover i Miquel Morell.
 

Fase final del Pla de Millora dels PAE

Document Document final de resultats  (161 KB) - pdf

Document Sessió de retorn dels resultats  (2.3 MB) - pptx

Documentació de la segona jornada del Procés Participatiu de 18 d'octubre de 2016

Document Programa de la Jornada (333 KB) - pdf

Document PowerPoint de presentació (34 MB) - pdf

Document Avanç de conclusions de les entrevistes i resultats de l'enquesta de diagnosi (869 KB) - pdf

Documentació de la jornada de presentació del Procés Participatiu de 14 de juny de 2016

Document Presentació del Pla d'Acció (479 KB) - pdf

Document Programa de la Jornada (373 KB) - pdf

Document PowerPoint de presentació (2.2 MB) - pptx

Document Conferència: El futur dels polígons industrials (1.4 MB) - pdf

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès