Català | Castellano RSS
Serveis a Mollet Habitatge Ajuts rehabilitació d'edificis d'ús residencial

Tramitació d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

L'Oficina Local d'Habitatge ofereix la tramitació de les subvencions que atorga la Generalitat de Catalunya a les comunitats de propietaris per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial. Són subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d'edificis d'ús residencial, per obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat.

Convocatòries

CONVOCATÒRIA TANCADA

INFORMACIÓ

Actuacions subvencionables:

1. Foment de la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat per edificis residencial col·lectiu i unifamiliars, cal aconseguir una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració.
2. Foment de la conservació de l’edifici sempre i quan el resultat de la ITE tingui deficiències importants, greus o molt greus, poden ser:

  • a. De conservació dels fonaments, de l’estructura o de les instal·lacions de l’edifici.
  • b. De conservació de l’envolupant de l’edifici (coberta, terrats, façanes, patis i mitgeres) amb compliment de la transmitància tèrmica de l’element a rehabilitar.

3. Foment per la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat:

  • a. Instal·lació d’ascensors, remuntadors, rampes i altres.
  • b. Instal·lació d’elements d’informació i avís que permetin l’orientació en escales .
  • c. Instal·lacions de domòtica per afavorir l’autonomia de persones grans i discapacitades.
  • d. Instal·lacions de videoporters i anàlegs.
  • e. Qualsevol intervenció que millori la seguretat d’utilització i accessibilitat determinada al DB-SUA del CTE.

Qui pot demanar-ho:

Junta de Propietaris, Propietaris de l’immoble i altres modalitats de cooperatives o empreses concessionàries o de serveis energètics.

Requisits dels edificis:

1. Tipologia residència col·lectiva i unifamiliar
2. Antiguitat de l’edifici segons l’actuació
3. El 70% de la superfície construïda sobre rasant de l’edifici ha d’estar destinada a habitatge.
4. El 50% dels habitatges de l’edifici han de constituir domicili habitual i permanent dels propietaris o arrendataris.
5. Els edificis han de disposar obligatòriament i prèviament a la sol·licitud de la subvenció l’informe d’avaluació de l’edifici IAE que ha de contenir l’informe IITE i el CEE amb etiqueta de qualificació energètica.
6. L’edifici ha de tenir seguretat estructural o aconseguir-lo amb la rehabilitació d’acord amb l’article 31.2 del Decret 75/2014 del Pla per al dret a l’habitatge.


Import i límits de la subvenció

Les subvencions podran anar entre el 40% i el 30% del pressupost protegible i amb els límits que determina cada actuació.

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès