Català | Castellano RSS

La gestió dels parcs i jardins

Els treballs de manteniment dels parcs i jardins inclouen l'arbrat i les masses arbustives (poda, reg d'implantació, fertilització, control fitosanitari, reposicions), les gespes i els prats (sega i retall de vores, adobat, esmenes, rec), les neteges superficials i el buidatge de les papereres. Com a criteri general, es potencia en els arbres que es troben a l'interior de parcs i jardins que la capçada tingui la forma i les dimensions que corresponen a l'espècie en la natura.
 
Els criteris generals que s'apliquen als parcs i jardins de Mollet del Vallès són:
  • Facilitar al màxim la gestió de la zona verda, des del projecte inicial al manteniment posterior.
  • Utilitzar sistemes de reg automàtic que evitin pèrdues d'aigua i, sempre que sigui possible, procedent de pous.
  • Aplicar criteris de sostenibilitat en l'elecció de les espècies i dels diferents materials que s'utilitzen en la construcció i manteniment dels parcs i jardins.
  • Reincorporar al sòl el material de la trituració de les restes d'esporga de la ciutat.

 

Un altre aspecte important en la gestió dels parcs i jardins és el consum d'aigua per al reg. Des de fa anys, s'està treballant principalment en 2 línies:
  • Augmentar l'ús d'aigua freàtica (no potable) per al reg, que actualment és del 20%. L'objectiu és arribar al 40%, passant dels 17.000 m3 als 45.000 m3
  • Millorar l'eficiència del reg mitjançant la telegestió. Des del 2007 s'utilitza un programa de telegestió intel·ligent en funció de la pluja caiguda
 
Un element bàsic del municipi és la qualitat de l'arbrat dels carrers. Fa més de 15 anys que s'hi apliquen criteris de gestió molt respectuosos , tant en les tècniques i mètodes d'esporga com en la selecció d'espècies, per tal que s'adaptin al medi i ofereixen el màxim de beneficis a la ciutadania amb la mínima molèstia.
 
La Brigada Municipal de Jardineria, formada per 26 persones, fa el manteniment bàsic dels parcs i jardins de la ciutat. La major part dels treballs de poda, tractament fitosanitari, reg i plantació d'arbres es solen contractar a empreses especialitzades en l'arboricultura.
 

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès