Català | Castellano RSS
Serveis a Mollet Medi ambient Gestió dels residus Recollida de paper i cartró comercial

Servei de recollida selectiva de paper i cartró d'origen comercial

L'Ajuntament ofereix un servei de recollida selectiva per als residus de paper i cartró que generen les activitats comercials del municipi. Aquest servei el presta el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental a través de l'empresa Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA.

La recollida de residus de paper i cartró es fa porta a porta a tots els establiments i locals comercials i de serveis que hi estan adherits. La recollida es fa dues vegades a la setmana, en dies fixos, segons els dos sectors en que està dividit el municipi:

  • Sector 1 (dilluns i dijous): barris de l'Estació del Nord, Estació de França, Calderí, Santa Rosa, Plana Lledó i part del barri de Col·legis Nous.
  • Sector 2 (dimarts i divendres): barris del Centre, Riera Seca, Can Pantiquet, Lourdes Can Borrell i part del barri de Col·legis Nous.

L'horari de recollida va en funció de la localització de cada activitat, però es fa entre les 10 del matí i les 6 de la tarda.

Com fer-ho?

Les persones usuàries del servei han de deixar els cartrons grans ben plegats o el contenidor amb papers i cartrons petits al carrer davant la botiga o el local, o en un altre lloc convingut amb l’empresa que fa la recollida. El dia fixat, els operaris del servei s’encarregaran de recollir el cartró o buidar el contenidor. Una persona de l’establiment haurà de retirar després el contenidor del carrer.

Residus de paper i cartró comercial

 Recollida porta a porta

 Reciclatge de cartró i paper

Normativa

La gestió d’aquest tipus de residus comercials està regulada per la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. En l’article 17 d’aquesta Llei, s’especifica que el productor o altre posseïdor inicial dels residus estarà obligat a realitzar el tractament dels residus per ell mateix; a encarregar el tractament dels seus residus a un negociant, o a una entitat o empresa, tots ells registrats conforme el que s’estableix en aquesta Llei; o a entregar els residus a una entitat pública o privada de recollida de residus, incloses les entitats d’economia social, pel seu tractament. També es determina que el productor o posseïdor inicial de residus comercials no perillosos, haurà d’acreditar documentalment la correcta gestió dels seus residus davant l’entitat local o podrà acollir-se al sistema públic de gestió dels mateixos, quan existeixi en els termes que estableixin les ordenances municipals.

En el cas de Mollet, està regulada per l’Ordenança del Servei Municipal de Recollida Selectiva de Paper i Cartró Comercial. Les tarifes del servei s’estableixen en l’annex de l’Ordenança Fiscal núm. 2.8. Aquestes ordenances obliguen a realitzar la recollida selectiva de residus de paper i cartró a tots els establiments i locals comercials i de serveis que generen quantitats significatives d’aquests residus, a excepció de dos supòsits:

- Els establiments i locals que acreditin tenir contractat aquest servei amb un gestor autoritzat per l’Agència Catalana de Residus. Aquesta circumstància s’haurà d’acreditar cada any a l’Ajuntament amb la presentació de la còpia del contracte i la factura corresponent.

- Els establiments i locals que no generin quantitats significatives de paper i cartró. A efectes indicatius, en la mateixa Ordenança, es llisten alguns tipus d’activitats comercials que estarien exempts. 


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès