Català | Castellano RSS

Qualitat de l'aire

Mollet compta des de l'any 2007 amb una estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de la Generalitat de Catalunya, situada a la zona de la Pista d'Atletisme de la Pedra Salvadora. La seva funció és recollir i enregistrar sistemàticament els valors dels principals contaminants de l'aire: el diòxid i el monòxid de nitrogen i les partícules en suspensió.
 
D'aleshores ençà, la qualitat de l'aire a la ciutat ha millorat notablement, ja que s'han pres diverses mesures enfocades, sobretot, a reduir les emissions provinents del trànsit de vehicles, principal causa de la contaminació.
 
Millora dels nivells d'agents contaminants 
Amb totes aquestes mesures, el diòxid de nitrogen ha disminuït un 1,25 % entre el 2007 i el 2013. La quantitat de diòxid de nitrogen també ha anat disminuint, sobretot en els intervals 2013/2009 (-20,21%) i 2013/2010 (-18,41%). Pel que fa al monòxid de nitrogen, la quantitat ha disminuït en un 20,24%. La tendència és la mateixa si es comparen altres anys (2013/2008: -17,67%; 2013/ 2012: -8,84%).
La quantitat de partícules en suspensió amb un diàmetre fins a 10µm (PM10) ha disminuït en un 46,91%, entre 2007 i 2013. En aquest cas, la tendència ha estat d'una reducció constant.
 
Tant els òxids de nitrogen (NOx), que s'originen de la crema de combustibles fòssils, com les partícules en suspensió provenen majoritàriament del trànsit de vehicles. En aquest sentit, cal tenir en compte que el municipi de Mollet es troba envoltat per diverses vies de circulació amb un gran volum de trànsit; així com la situació de l'estació mesuradora de la XVPCA, situada a les pistes d'atletisme, a tocar de l'AP 7.
 

 

 

 

Actuacions adreçades a millorar la qualitat de l'aire:  
 • Conversió dels carrers del nucli antic en zona de vianants
 • Augment de la freqüència de pas del bus urbà
 • Nous aparcaments per a bicicletes, especialment a les estacions de tren
 • Substitució progressiva dels vehicles municipals per altres més eficients
 • Rehabilitació i millora de la pavimentació en les vies més transitades 
 • Instal·lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics en aparcaments públics
 • Elaboració d'un nou Pla de Mobilitat Urbana
 • Elaboració del Mapa de capacitat acústica. 
 • Regulació de la climatització als equipaments municipals per fer-la més eficient i sostenible
 • Realització de cursos de conducció eficient.
 • Augment de les zones verdes a la ciutat
 • Instal·lació d'una nova caldera de biomassa amb baixa emissió de partícules
 • Millora tecnològica en els vehicles de recollida de residus a fi de minvar la contaminació acústica
 
La majoria d'aquestes accions tenen una continuïtat en el temps. Algunes de les accions previstes a terme a curt termini són la implantació d'una coberta verda a l'edifici de la futura comissaria de policia, la incorporació d'un autobús híbrid a la xarxa de transport públic o la implantació dels camins escolars. 
 
Aquestes mesures estan d'acord amb les actuacions per als ens locals que proposa el Pla d'Actuació per la Millora de la Qualitat de l'Aire a les Zones de Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric, aprovat recentment tenint en compte que aquestes mesures són de caràcter obligatori per a municipis de més de 100.000 habitants. 
 

Documents relacionats

Document Dades període 2007-2015 (92 KB) - pdf

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès