Català | Castellano RSS
Serveis a Mollet Mobilitat Pla de Mobilitat Urbana

Pla de Mobilitat Urbana

El Pla de Mobilitat Urbana va ser aprovat per Ple el 23 de febrer de 2015. És un document bàsic per configurar la mobilitat a la ciutat que prioritza els vianants i l'ús del transport públic davant el vehicle privat, controlant d'aquesta manera la contaminació atmosfèrica i acústica que el trànsit provoca a la ciutat.

El Pla de Mobilitat Urbana (PMU) treballa en els àmbits de vianants, vehicle privat, aparcament, bicicleta i transport públic.

Diagnosi:

 • Mobilitat a peu: el 77% dels desplaçaments interns del municipi es fan a peu. Un 83% de la xarxa bàsica per a vianants és accessible; un 94% de les cruïlles disposa de senyalització de passos de vianants i un 73% dels passos existents es troben adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Mobilitat en bicicleta: és una modalitat d'ús bàsicament lúdic.
 • Mobilitat en transport públic: el bus urbà dóna una cobertura del 67% del nucli urbà i el conjunt del transport urbà com interurbà dóna cobertura al 88% de l'espai urbà.
 • Mobilitat en vehicle privat:  la mobilitat interna suposa un 21% mentre que la mobilitat externa representa un 81%.
 • Aparcament: el balanç global d'aparcament per als residents és que no existeix dèficit d'aparcament en el municipi.

Objectius:

 1. Afavorir les condicions per a la mobilitat dels vianants destinant major superfície d'espai públic i superfície amb millor qualitat (en termes de seguretat i accessibilitat).
 2. Fomentar la participació de la bicicleta com a mètode de transport, tot creant les condicions d'infraestructures, de gestió del trànsit i d'educació viària.
 3. Promoure la utilització del transport públic davant del transport privat, oferint un transport públic de qualitat.
 4. Fomentar un ús racional del cotxe amb l'aplicació de mesures que facilitin el traspàs de ciutadans a altres mitjans de transport més sostenibles i que promoguin la intermodalitat.
 5. Compatibilitzar l'oferta d'aparcament amb la demanda de rotació i de residents.
 6. Fomentar la intermodalitat com a mesura per tal d'assolir un ús més eficient dels diferents tipus de transport.
 7. Millorar la seguretat viaria mitjançant reducció de l'accidentalitat i respectant l'espai públic destinat a cada mitjà de transport.
 8. Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit.

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès