RSS

Mapa i pla formatiu

mapla plaformatiu

Mapa i pla formatiu de Mollet del Vallès i del Baix Vallès
L’objectiu general del projecte és, en últim terme, millorar les opcions formatives per ciutadans, empreses i persones emprenedores de cara a (i) potenciar la qualificació de la població del territori per millorar la seva ocupabilitat, (ii) millorar l’encaix amb les necessitats de qualificació de les empreses del territori i (iii) millorar la competitivitat de les empreses.

El projecte es deriva d’una de les línies de treball ja establertes en el conveni del Consell Econòmic i Social de Mollet: participar en el disseny, seguiment, impuls i avaluació de programes de formació, per a la inserció, per al dret a la formació al llarg de la vida laboral, la formació professionalitzadora i d’altres. Per fer això, s’ha considerat que era necessari disposar primer d’una fotografia de quina és la realitat pel que fa a l’oferta formativa del territori, el nivell d’instrucció de la població i les necessitats de les empreses, per identificar els ajustos i desajustos, així com els condicionants que hi incideixen, i definir un pla d’acció compartit.

Així, es constata que, en el moment actual, és necessari fer un exercici d’anàlisi i reflexió sobre quina és la formació que cal seguir impulsant en els propers anys.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

Objectius específics
• Conèixer les necessitats del sector empresarial del territori pel que fa als perfils més demandats, la qualificació dels seus recursos humans, les necessitats de formació que això els genera i les mancances amb què es troben a l’hora de donar-hi resposta.

• Veure quin és el potencial de la població aturada del municipi i quines mesures de formació i millora de l’ocupabilitat serien més adequades.

• Conèixer quina és l’oferta de formació professional existent al municipi i entorn, tant pel que fa a formació inicial com a formació professional per a l’ocupació.

• Valorar l’encaix de l’oferta existent en relació a les necessitats de les empreses  i el perfil de qualificació de la població aturada.

• Identificar els factors externs que condicionen la configuració i èxit de l’oferta formativa i veure com s’hi pot incidir desde l’àmbit local (des de les polítiques d’orientació educativa, la comunicació i sensibilització o la mobilitat, és a dir, com es pot accedir als centres o dispositius on es fa la formació).

• Disposar d’una proposta operativa de les accions a impulsar per tal de millorar l’encaix entre necessitats empresarials, oferta formativa i interessos i inquietuds formatives de la població.

• Implicar en el procés a tots els actors vinculats en les activitats formatives del territori, tant a nivell públic com privat, de manera a generar xarxa i poder arribar a una planificació compartida.

• Promoure la participació de les empreses i agents socioeconòmics en el procés i l’aproximació entre aquestes, l’àmbit educatiu i l’àmbit de l’administració local.

Àmbit territorial d’actuació
L’àmbit d’actuació del projecte serà el municipi de Mollet del Vallès en el sentit que les propostes d’acció que es derivaran de l’anàlisi seran per Mollet del Vallès. No obstant, l’elaboració del Mapa formatiu tindrà en compte una òptica més àmplia, ja que les dinàmiques laborals i formatives del municipi estan intrínsecament lligades a les dels municipis dels voltants, essencialment el Baix Vallès.

Identificació de les entitats públiques i privades que concerten el projecte

Concerten el projecte les següents entitats:

- Els membres del Consell Econòmic i Social de Mollet: UGT, CCOO i l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès (AIBV)

- Els ajuntaments del Baix Vallès següents: Martorelles, la Llagosta i Montmeló.

Resultats esperats
• Tenir identificades les qualificacions en què hi ha més demanda per part de les empreses del municipi i entorn o en què tenen dificultats per trobar personal.

• Saber quines són les competències professionals en què s’ha de treballar més des de l’àmbit formatiu i per quins nivells de qualificació.

• Haver identificat l’encaix i el desencaix entre l’oferta formativa i la demanda de qualificació i detectar duplicitats i dèficits.

• Comptar amb un Pla d’acció que serveixi de full de ruta clar i compartit pels diferents agents sobre les vies a seguir per potenciar la formació pel treball, des dels diferents subsistemes formatius. Es pensa en un màxim de 12-15 accions, de caràcter estratègic.

• Haver assentat una base de col·laboració entre els agents del territori, públics i privats, amb la qual assegurar la continuïtat pel que fa a la implementació del Pla.

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès