Català | Castellano RSS

Espais verds

Els parcs i els jardins són espais per fer activitats, per a la comunicació i el lleure de la ciutadania. Per aquesta raó, estan equipats amb bancs, fonts d'aigua potable, jocs infantils, pistes de petanca, zones de trobada i repòs, àrees assolellades i d'ombra, papereres, camins i recorreguts, paviments durs i tous, llocs amb arbres, amb arbustos o amb prats i gespa...
 
Mollet del Vallès té més de 60 hectàrees de zones verdes, entre parcs, jardins i places repartides per tot el municipi. Si comptem els petits espais enjardinats situats en vies de comunicació i petits parterres de la via pública, la superfície supera les 80 ha. Les zones verdes s'han incrementat un 10% cada any en la passada dècada i es preveu que en el proper quinquenni s'incrementi una mitjana del 15% anual. La ciutat ha passat de 3,7 m² de zona verda per habitant l'any 1989 als 16m²/habitant de 2014. Actualment, el 100% de la població viu a menys de 300 metres d'una zona verda.
 
Les principals línies d'actuació de l'Ajuntament de Mollet pel que fa als espais verds són: 
  • Espais més sostenibles i orientats a satisfer la demanada dels ciutadans; és a dir, zones verdes pensades per ser utilitzades
  • Prioritzar la qualitat de l'arbrat viari i la seva integració dins l'espai urbà
  • Crear un sistema d'espais verds que connecti amb la gran zona rural de Gallecs, el riu i els espais periurbans (anella verda de Mollet)
  • Establir una lluita integrada contra plagues que redueixi al mínim l'ús de plaguicides
  • Prioritzar els criteris de biodiversitat i sostenibilitat en la creació i remodelació dels espais verds urbans i l'arbrat viari, tot incorporant diversitat d'espècies vegetals
  • Fomentar les espècies d'insectes, aus i ratpenats que ajudin en el control de plagues i malalties de la vegetació, així com, en general, al control dels mosquits i altres animals molestos
 
Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès