Català | Castellano RSS

Atenció a les persones amb dependència

L'Ajuntament de Mollet del Vallès informa, orienta, assessora i tramita la sol·licitud de dependència a través dels professionals de serveis socials. Després que la persona depenent ha estat valorada per l’equip de valoració (SEVAD) de la Generalitat de Catalunya i disposa de grau, un equip de treballadores socials realitza el Programa Individual d’Atenció que estableix els recursos o les prestació més adients a la situació de la persona depenent. També trasllada aquest Programa individualitzat a la Generalitat de Catalunya que és qui resol i concedeix la prestació i/o l'ajuda. Per accedir a aquests serveis cal adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament per concertar dia i hora amb l’Equip de dependència.

Per obtenir més informació sobre el reconeixement de grau de dependència, cliqueu aquí.

Els cuidadors no professionals tornaran a cotitzar a la Seguretat Social

Aquest passar mes de març, s'ha aprovat un Real Decreto-ley de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a la feina. Es tracta d’una llei que afecta directament a la situació laboral de les persones cuidadores no professionals.

En concret, amb el nou text, es recupera el finançament de les quotes del conveni especial dels cuidadors no professionals de les persones en situació de dependència a càrrec de l’Administració General de l’estat.

D’aquesta manera, es posa remei a la situació d’aquests cuidadors quan es veuen obligats a abandonar la seva feina professional i, per tant, deixen de cotitzar a la Seguretat Social.

Gràcies a aquesta nova llei, la quota que haurien d’abonar els cuidadors no professionals d’una persona que tingui reconeguda una prestació per dependència anirà a càrrec de l’Administració General de l’Estat.

Totes aquelles persones interessades en donar-se d’alta en el conveni especial de persones cuidadores no professionals poden accedir al formularia a través d’aquest link https://bit.ly/2FNwGrE

Atenció domiciliària

L'atenció domiciliària ofereix suport personal i a la llar a aquelles persones o famílies que per diferents motius no poden assumir les activitats de la vida diària. Aquest servei dóna suport i ajuda a la neteja del domicili i al manteniment de l'ordre. També col·labora en la higiene personal, el cuinat d'aliments, l'organització de la llar i l'economia, entre d'altres necessitats que es tenen a casa. Per anar al tràmit, cliqueu aquí.

Teleassistència

La teleassistència és un servei d'atenció permanent i a distància per a aquelles persones que per motius de salut i dependència necessiten ajuda externa en cas d'emergència. El servei ofereix un aparell connectat telefònicament a un centre de control amb capacitat per donar resposta ràpida a les diferents incidències i situacions d'emergència que es puguin presentar. Per anar al tràmit, cliqueu aquí.

Ajudes tècniques a la dependència

El servei d'ajudes tècniques a la dependència facilita aparells per millorar la vida diària i fer les activitats quotidianes. S'ofereix la cessió i la instal·lació en el domicili de les persones dependents, entre d’altres, d'elevadors, agafadors o cadires de dutxa, llits articulats, etc.

Avi, com estàs? Programa d'atenció a les persones majors de 75 anys

El programa municipal Avi, com estàs? és una actuació dels serveis socials per conèixer i prevenir les situacions de necessitat d’atenció de les persones majors de 75 anys. Es fa amb visites a domicili per oferir informació i orientació sobre els serveis públics de la ciutat i especialment dels serveis socials municipals. També ofereix una visita anual de seguiment.

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès