Calendari i funcions del Ple https://www.molletvalles.cat/@@site-logo/logo-mollet-del-valles-blanc.svg

Calendari i funcions del Ple

El Ple és l'òrgan col·legiat superior de l'Ajuntament, encarna la representació de tots els veïns i veïnes i determina la voluntat municipal adoptant les principals decisions de l'Ajuntament d'acord amb les competències que la llei li atribueix. Integrat per tots els regidors i les regidores i presidit per l'alcalde, té potestats normatives; de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern; organitzatives i financeres i en matèria processal.

El Ple es reuneix de forma ordinària el darrer dilluns de cada mes. 

Les competències delegades al Ple són les presents a l'Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local:

 1. El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 2. Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans descentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 3. L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i gestió que preveu la legislació urbanística.
 4. L'aprovació del Reglament orgànic i de les ordenances.
 5. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l'aprovació dels comptes.
 6. L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 7. L'acceptació de la delegació de competències realitzades per altres administracions públiques.
 8. El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 9. L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual
 10. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària
 11. La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament
 12. L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 13. La concertació de les operacions de crèdit la quantitat acumulada de les quals, dins de cada exercici econòmic, excedeixi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost –excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior- tot això de conformitat amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
 14. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos
 15. Les altres que corresponguin al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria especial.
 16. Les altres que expressament li confereixin les lleis.
 17. Igualment, pertany al ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
1