Política de privacitat https://www.molletvalles.cat/@@site-logo/logo-mollet-del-valles-blanc.svg

Política de privacitat

L’Ajuntament de Mollet del Vallès, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent en la protecció de la privadesa i confidencialitat de les persones físiques pel que respecta a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals de l'Ajuntament, d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades.

L'Ajuntament de Mollet només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d'acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, tal i com es recull al Reglament General de Protecció de Dades.

Tant l'Ajuntament de Mollet com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Amb l'objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades, l'Ajuntament de Mollet del Vallès està treballant en l’actualització del sistema de protecció de dades elaborant el Registre d'Activitats de Tractament i adoptant les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones afectades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l'Ajuntament. Tan aviat anem avançant, es procedirà a la seva publicació mitjançant enllaços al seu contingut.

L'Ajuntament de Mollet del Vallès aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d'entendre i, a la vegada, facilitant l'exercici de drets per mitjà de formularis.

En el transcurs del tractament de les dades, s'informa que aquestes es podran comunicar a altres Administracions Públiques per donar compliment a les obligacions legals.

L'Ajuntament de Mollet del Vallès garanteix que tant els fitxers i programes com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d'integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

Les comunicacions de dades de caràcter personal a l'Ajuntament de Mollet del Vallès mitjançant el portal https://seu.molletvalles.cat/ es produeixen sempre dintre d'un entorn segur, garantint així el xifratge de la informació facilitada i la integritat de les dades trameses.

Responsable del tractament de dades

Les dades de contacte del Responsable de tractament són:

Identitat

Ajuntament de Mollet del Vallès

CIF

P0812300B

Adreça postal

Plaça Major, 1

Telèfon

93 571 95 00

Correu electrònic

dprotecciodades@molletvalles.cat

Delegada de protecció de dades

D’acord amb l’article 37.1.a) del RGPD, l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha designat una Delegada de Protecció de Dades.

Té les funcions:

 • D’assessorament dins l’organització de les obligacions en matèria de protecció de dades.
 • De supervisió del compliment de la normativa.
 • De punt de contacte i de cooperació amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 • De punt de contacte amb la ciutadania per atendre les seves sol·licituds i reclamacions.

Podeu contactar amb ella a través del correu electrònic: (dprotecciodades@molletvalles.cat).

Legislació aplicable

La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l'accessible a través del Web de l'Ajuntament de Mollet, està regulada per:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades (D’ara en endavant RGPD).
 • La Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Més informació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Base jurídica del tractament

La base jurídica del tractament de les dades dependrà de la finalitat prevista, d'acord amb l’article 6 del RGPD, i podrà ser:

 • El consentiment exprés e inequívoc de la persona interessada
 • Per a l'execució d'un contracte que la persona interessada en formi part.
 • En compliment d'una obligació legal.
 • En compliment d'una missió realitzada en interès públic
 • En exercici dels poders públics.

D’acord amb l’article 7.3 del RGPD, els interessats tenen el dret de retirar en tot moment el consentiment dels tractaments de dades de responsabilitat de l’Ajuntament que tinguin la seva base jurídica en el propi consentiment (art. 6.1.a RGPD).

Registre Activitats del Tractament

L’Ajuntament de Mollet del Vallès, d’acord amb l’article 30 del RGPD, ha elaborat un Registre de les Activitats de Tractament de Dades Personals efectuades sota la seva responsabilitat. Aquest registre conté, per a cadascun dels tractaments realitzats la informació següent:

 • Les finalitats del tractament.
 • Una descripció de les categories d'interessats i de les categories de dades personals.
 • Les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades personals, inclosos els destinataris en tercers països o en organitzacions internacionals.
 • Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o a una organització internacional, inclosa la identificació d’aquest tercer país o organització internacional. En el cas de les transferències esmentades a l'article 49, apartat 1, paràgraf segon, a més, la documentació de garanties adequades.
 • Els terminis previstos per suprimir les diferents categories de dades.
 • Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat aplicades.

Pots consultar el Registre d’activitats de tractament a través del següent enllaç.

Finalitat del tractament de les dades

L'Ajuntament de Mollet utilitzarà les dades amb les finalitats d'atenció, gestió, control i resolució de les consultes i sol·licituds de tràmit o servei prestat per l'Ajuntament. Les dades tractades seran conservades fins que s'hagi tramitat la sol·licitud i resolució de la consulta plantejada i, en tot cas, durant els terminis de conservació i prescripció legalment previstos.

Procedència de les dades personals

Les dades objecte de tractament per l'Ajuntament de Mollet en compliment d'una missió realitzada en interès públic, en exercici de poders públics o en compliment d'una obligació legal, procedeixen directament de les persones interessades, dels seus representants legals o d'altres administracions públiques d'acord amb les previsions legals.

Els i les menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals a l’Ajuntament de Mollet del Vallès sense el previ consentiment del seu pare/mare i/o tutors legals.

En cas de detectar usuaris o usuàries menors de 14 anys, l’Ajuntament de Mollet del Vallès es reserva el dret a sol·licitar una còpia del DNI o document d’identitat equivalent i, si s'escau, l'autorització del pare/mare o tutors legals.

Actualització de les dades

Per poder mantenir actualitzades les dades personals, és important que l’usuari informi a l’Ajuntament de les possibles rectificacions.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades son veraces, garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està actualitzada i és exacta.

Període de conservació

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari pel compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l'Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats, legalment previstos.

Destinataris de les dades

Les dades de caràcter personal recollides mitjançant el web municipal i/o la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mollet, no seran facilitades a tercers aliens a aquest Ajuntament, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat, d'acord amb la clàusula informativa de cada tràmit i sol·licitud o consentiment exprés (si fos el cas), a altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Transferències de dades personals a països tercers

L’Ajuntament de Mollet del Vallès, excepte d’obligació legal, o d’una acció en missió d’interès públic, no transmetrà dades personals a un tercer país o una organització internacional.

Drets i obligacions de les persones afectades

Les persones titulars de les dades de caràcter personal tractades per l'Ajuntament de Mollet del Vallès tenen reconegut, en tot moment, el dret a exercir els següents drets:

 • Dret d’accés: La persona interessada té dret a saber si l’Ajuntament de Mollet del Vallès tracta dades personals seves i, si és així, té dret a obtenir, de forma gratuïta, una còpia de les dades amb la informació següent:
  • Finalitat de tractament
  • Categories de dades personals tractades
  • Destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades
  • Termini de conservació.
  • Dret de sol·licitar la rectificació o la supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s’hi.
  • El dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.
  • L’origen de les dades
  • L’existència de decisions automatitzades

Podeu exercir el dret d’accés mitjançant el tràmit de sol·licitud.

 • Dret de rectificació: El dret de rectificació faculta a la persona interessada a sol·licitar que es rectifiquin les dades inexactes o que es completin les incompletes. Aquest dret es pot exercir sobre totes les dades tractades o sobre algunes en concret, d'acord amb la petició de la persona interessada i les finalitats del tractament.

Podeu exercir el dret de rectificació mitjançant el tràmit de sol·licitud.

 • Dret de supressió: La persona interessada té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"), quan:
  • Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
  • Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
  • La persona interessada s'oposa al tractament.
  • Les dades s'han tractat il·lícitament.
  • Les dades s'han de suprimir per complir una obligació legal.
  • Les dades s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

Excepcions:

  • El compliment d'una obligació legal.
  • L'existència de finalitats d'arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.
  • La formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

 Podeu exercir el dret de supressió mitjançant el tràmit de sol·licitud.

 • Dret d’oposició: El dret d'oposició faculta a la persona interessada a sol·licitar que no es tractin les seves dades per uns motius relatius a una situació personal concreta. Aquest dret no es pot exercir en cas que el tractament sigui necessari per a l'acompliment d'una missió efectuada en interès públic o en l'exercici de poders públics de l’Ajuntament.

Podeu exercir el dret d’oposició mitjançant el tràmit de sol·licitud.

 • Dret a la limitació: La persona interessada té dret a que es marquin les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. Es pot sol·licitar quan:
  • La persona interessada ha exercit els drets de rectificació o oposició i mentre l’Ajuntament determina si escau atendre la sol·licitud.
  • El tractament és il·lícit, fet que determinaria l'esborrat de les dades, però la persona interessada s'oposa a la supressió.
  • Les dades ja no són necessàries per al tractament, fet que determinaria l’esborrat de les dades, però la persona interessada s’oposa a la supressió perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.

 Podeu exercir el dret de limitació mitjançant el tràmit de sol·licitud.

 • Dret a la portabilitat: La persona interessada té dret a rebre les seves dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:
  • El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
  • El tractament es fa per mitjans automatitzats.

 D’altra banda, aquest dret no es pot exercir quan el tractament es fonamenta en el compliment d’una missió d’interès públic o inherent a l’exercici del poder públic.

Podeu exercir el dret de portabilitat mitjançant el tràmit de sol·licitud.

També podeu exercir aquests drets presencialment a l’Oficina Ciutadana de l’Ajuntament situada a la Casa de la Vila a la Plaça Major, 1 de Mollet del Vallès.

Dret de reclamació

Davant de la denegació, total o parcial, de l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, o davant de la desestimació de la sol·licitud de la persona interessada, l’Ajuntament de Mollet del Vallès posa a la vostra disposició la bústia de la delegada de protecció de dades (dprotecciodades@molletvalles.cat).

Si malgrat això, la persona interessada no se sent satisfeta amb el sentit, el termini o qualsevol altre aspecte de la resposta, pot presentar una reclamació al web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) www.apd.cat.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

2
0