Com accedir a la Policia Municipal https://www.molletvalles.cat/@@site-logo/logo-mollet-del-valles-blanc.svg

Com accedir a la Policia Municipal

La forma habitual d'accés al cos de la Policia Municipal és per oposició; és a dir, l'aspirant ha de superar diverses proves escrites i d'aptitud física d'acord a les bases de la convocatòria per convertir-se en funcionari públic. L'última fase del procés de selecció és un període de formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Encara que els requisits i proves previstes que s'exigiran en una convocatòria poden variar, com a norma general s'ajusten a les que s'indiquen a continuació. Les convocatòries es publiquen a l'apartat Oferta d'ocupació pública de la Seu electrònica de l'Ajuntament i als diaris oficials

Requisits 

 Requisits mínims per accedir a les proves selectives 

 Imatge del 112, telèfon d'emergències

  • Tenir la ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
  • Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, graduat escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.
  • Haver complert 18 anys.
  • No haver estat condemnat per cap delicte.
  • No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat o suspès, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
  • No patir malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
  • Tenir l’alçada mínima requerida a les bases.
  • Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i el B
  • Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.
  • Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ser encomanades, d'acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i, si s'escau, del reglament del cos de la Policia Municipal.

Cartell de requisits mínims per accedir a les proves selectives 

Per una paritat efectiva 

Davant una visió social de la policia encara massa masclista, la Policia Municipal de Mollet fa temps que es va proposar promoure i normalitzar la presència de personal femení per arribar progressivament a una igualtat real de sexes dins del cos.

Un repte que en aquests moments ha convertit la plantilla de Mollet en un referent arreu de Catalunya.

Cartell de xerrada informativa per accedir al cos

Així ho posa de manifest, per exemple, que en aquests moments, del total de dones que fan tota mena de tasques dins del cos, des de la seguretat ciutadana fins a la sala de comunicació passant pels grups de formació, són el 30% de tots els comandaments del cos i el 44% dels comandaments caporals.

El paper de les dones policia a Mollet, al marge d’intervenir en aquestes tasques de seguretat ciutadana, comunicació o en els grups de formació, entre d’altres, també és clau pel que fa la unitat de Mediació de Conflictes.

 

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
2