Qui som ? La Policia Municipal de Mollet del Vallès té la missió de donar un servei de seguretat pública de qualitat i contribuir a una millor convivència ciutadana dins de la comunitat a la qual està integrada. https://www.molletvalles.cat/@@site-logo/logo-mollet-del-valles-blanc.svg

Qui som ?

La Policia Municipal de Mollet del Vallès té la missió de donar un servei de seguretat pública de qualitat i contribuir a una millor convivència ciutadana dins de la comunitat a la qual està integrada.

Moto de la Policia Municipal de Mollet del Vallès

Antecedents històrics 

Imatge de policies de la segona meitat del segle XX

Des de la segona meitat del segle XIX hi ha constància que Mollet disposava d'un cos de seguretat. En el pressupost d'ingressos de 1845 ja consta, dins del concepte de despeses obligatòries de l'Ajuntament, una dotació de 380 reals per a despeses de porters i algutzils. A més d'aquesta primera referència a personal que realitzava funcions de seguretat i vigilància al municipi, hi ha també una consignació pressupostària de 90 reals per al conductor de la correspondència.

Imatge de policies de la segona meitat del segle XX

En el pressupost de l'any 1855 es dediquen 100 reals, dins del capítol III de Policia Urbana, a salari de guardes. Per la quantia especificada en la consignació, la dedicació de l'empleat seria a temps parcial i molt probablement faria altres tasques dins de l'Ajuntament.

L'existència d'un servei de seguretat municipal es confirma el 1856, quan l'Ajuntament dedica 800 reals a pagar el salari d'un algutzir i 720 reals, al d'un serè. A partir d'aquesta data, el municipi disposa de personal propi que vetlla per la seguretat de les persones i els béns. Des de llavors van haver diferents "serenos" a càrrec de la seguretat del poble i, després de la Guerra Civil, la plantilla va augmentar a quatre persones.

No és fins a l'any 1952 quan l'Ajuntament es preocupa per crear places de policia municipal. A partir de la dècada del setanta del segle passat, el nombre d'agents de la Policia creix de manera ràpida fins arribar als 69 membres actuals.

 • Podeu conèixer una mica més de la història del cos, consultant el llibre en format pdf Apunts per a una història de la Policia Municipal de Mollet del Vallès  

Accés al llibre "Apunts per a una història de la Policia Municipal de Mollet del Vallès"

Regió Policial Metropolitana Nord

La Regió Policial Metropolitana Nord (RPMN) és la divisió territorial dels Mossos d'Esquadra que gestiona els serveis policials bàsics a les comarques del nord de Barcelona. Les policies locals s'integren en aquesta divisió per coordinar-se amb els Mossos en el servei a la ciutadania.

Mapa de la divisió territorial dels Mossos d'Esquadra

L’Àrea Bàsica Policial (ABP) és un organisme del cos de Mossos d'Esquadra que s'encarrega de vetllar per la seguretat ciutadana en un territori concret de Catalunya i de proporcionar a la ciutadania els serveis policials bàsics. Una ABP inclou, com a mínim, una comissaria de policia, però en pot incloure més. Totes les ABP conformen la part més gran i amb més personal de la policia catalana.

Dins les seves competències legals, la Policia Municipal de Mollet es dedica de manera prioritària a fer complir la normativa de trànsit i les ordenances municipals. Dóna també suport en tasques de seguretat ciutadana i convivència als Mossos d'Esquadra dins el terme municipal.

Estructura organitzativa 

Façana de la comissaria de la Policia Municipal de Mollet del Vallès

1. Organització funcional

L’estructura interna i jerarquitzada del cos es encapçalada per la Prefectura, i configurada en dues seccions de gestió, una Secció Operativa i altre Secció Tècnica. La Prefectura es encapçalada per l’Inspector en cap i els Sotsinspector sotscap. De la primera Secció depenen tres unitats operatives, una de Seguretat i Convivència, una segona de Trànsit i Mobilitat i una tercera de Proximitat. De la segona Secció de gestió depèn la Unitat d’Organització i Planificació Estratègica. Al capdavant de cada una de les quatre Unitats hi ha un sergent/a amb un caporal/la en funcions de coordinador. De les corresponents Unitats depenen les diferents oficines, grups de treball i el seu personal.

2. Prefectura

Es correspon amb la màxima figura jeràrquica de l’organització policial. El cap del cos policial té la responsabilitat d’assumir-la i el deure de representar-la.

El cap de la Policia Municipal, sota l’autoritat de l’alcalde, exerceix el comandament immediat del cos.

L’inspector de la Policia Municipal, o el sotsinspector en cas d’absència, té les següents funcions:

 • Dirigir, coordinar i supervisar les operacions del cos, i també les activitats administratives, per assegurar-ne l’eficàcia.
 • Avaluar les necessitats de recursos humans i materials i formular les propostes pertinents.
 • Transformar en ordres concretes les directrius dels objectius a assolir, rebudes de l’alcalde o del càrrec en qui aquest delegui.
 • Informar a  l’alcalde, o al càrrec en qui aquest delegui, del funcionament del servei.
 • Complir qualsevol altra funció que li atribueixi la reglamentació i normativa municipal del cos.

3. Seccions

La organització funcional interna del cos es divideix en dos seccions i quatre unitats. Les seccions son, de Serveis Operatius i la Tècnica d’Organització i Planificació Estratègica, totes dues seccions depenen directament de Prefectura i son gestionades i tenen com a responsable al Sotsinspector sotscap de la Policia Municipal

3.1 Secció Operativa

3.1.1. Unitat de Trànsit i Mobilitat (UTM)

El/la sergent/a cap d’aquesta unitat gestiona les competències de la Policia Municipal en aquests àmbits, te sota la seva dependència a tots els operatius i grups de la unitat, i en general es responsable d’entre d’altres de les següents funcions:

 • Grup de Trànsit i Seguretat Viària. Grup en funcions concretes operatives de trànsit.
 • Com a funció principal, assegurar la lliure circulació de persones i de vehicles, ordenar i regular el trànsit i l'estacionament a la via pública.
 • Responsabilitat tècnica policial del Pla Local de Seguretat Viària.
 • Gestió Integral del dipòsit municipal de vehicles.
 • Coordinació i operativitat amb el Servei Català del Trànsit SCT i la Dirección General de Tráfico DGT.
 • Expedients sancionadors de la seva competència i operativitat al sistemes de gestió i pacificació del trànsit.
 • Sala de Comandament: recepció d’alarmes, gestió de tots els incidents, emergències i serveis de la Policia Municipal.
 • Atenció Ciutadana a Comissaria
 • Supervisió de la planificació de serveis operatius i compliment dels dispositius de la seva competències.

3.1.2. Unitat de Seguretat i Convivència (USC)

El/la sergent/a cap d’aquesta unitat gestiona les competències de la Policia Municipal en aquests àmbits, te sota la seva dependència a tots els operatius i grups de la unitat, i en general es responsable d’entre d’altres de les següents funcions:

 • Seguretat Ciutadana i Convivència. Les intervencions dirigides a evitar la comissió d'actes delictius i/o infraccions municipals  de convivència. Iniciar les investigacions per a la detenció dels autors i/o la denuncia dels infractors. A aquesta unitat pertanyen els operatius dels tres torns de treball, i ells conformen el Grup de Prevenció i Seguretat (GPS). Al capdavant de cada grup hi ha un caporal/a cap de torn.
 • Oficina de Denúncies i Atenció a la Víctima (ODAV), formada per tres agents, que entre les seves funcions es troba la recollida de denuncies, la gestió administrativa corresponents, citacions judicials, i instrucció de diligències penals i administratives. Igualment realitzaran la funció d’investigació en accidents de trànsit, infraccions administratives i delictes lleus. Principalment prioritzaran l’Assistència i assessorament a les víctimes.
 • Grup de Suport Operatiu. GSO dona suport operatiu de qualsevol àmbit a tots els operatius de la Policia Municipal, en especial en Policia administrativa, conflictes de convivència i civisme, o seguretat ciutadana.
 • Coordinació operativa i la relació institucional amb altres cossos policials, conjuntament amb el Sots Cap de la Policia Municipal.
 • Seguretat dels edificis municipals. Donar seguretat i serveis a les diferents instal·lacions públiques municipals, principalment a l’ajuntament.
 • Supervisió i seguiment de la planificació del serveis operatius i el compliment dels dispositius de la seva competències.

3.1.3. Unitat de Proximitat (Proximitat)

El/la sergent/a cap d’aquesta nova unitat gestiona les competències de la Policia Municipal en aquests àmbits, te sota la seva dependència a tots els operatius i grups de la unitat, i en general es responsable d’entre d’altres de les següents funcions:

 • GRECOM Grup de Relacions amb la Comunitat i Mediació. Formada per agents especialitzats en Mediació Comunitaria.
 • Grup de Proximitat. Encarregat principalment de promoure i impulsar el desenvolupament de polítiques de Proximitat a tota la Policia Municipal. Son l’enllaç principal entre la Policia Municipal i la xarxa associativa de la ciutat, així de amb tota la Ciutadania.
 • Agents Cívics Municipals. Promoure i donar a conèixer mitjançant informació i pedagogia, les ordenances municipals i els comportaments de respecte i civisme a la nostra ciutat.
 • Grup de formadors de la Policia Municipal. Al grup pertany el formador d’educació per a la Mobilitat Segura, que imparteix entre d’altres, la formació en mobilitat i educació viària als centres d’ensenyament, des de P3 fins a 4ESO, alumnes d’educació especial, xerrades formatives i preventives dirigides tant a Gent Gran com a joves en risc.
 • Gestionar i liderar el Grup de Proximitat de barris, format entre la Policia Municipal i els Agents Cívics.
 • Gestionar i liderar les polítiques i estratègies de Proximitat de tota la Policia Municipal, així com la qualitat del servei en general.
 • Planificació i seguiment del serveis operatius i el compliment dels dispositius de la seva competències.
 • Gestió del Sistema de Videovigilància de la ciutat.
 • Gestió dels sistemes sancionadors, foto vermells i radars, o similars.
 • Gestió dels Sistemes tecnològics i innovació (Corresponsable amb Cap d’Organització i Planificació Estratègica). 

Aquesta unitat de nova creació constitueix l'enllaç de la Policia Municipal amb els moviments associatius, veïnals i professionals de la ciutat, amb la finalitat d’apropar encara més el servei de la policia municipal a tota la ciutadania. Un dels seus objectius es arribar a la integració total de la Policia Municipal en la Comunitat i ser reconeguda com un servei proper i de qualitat. Liderar el servei de seguretat pública de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, que treballa en col·laboració amb el ciutadà per la millora de la qualitat de vida de tots els molletans i molletanes.

3.2.   Secció Tècnica

3.2.1. Unitat d’Organització i Planificació Estratègica (UOPE)

El/la Sergent/a responsable d’aquesta unitat gestiona les competències de la Policia Municipal en aquests àmbits:

 • Suport administratiu a la Prefectura: suport amb tot un seguit d’actuacions que, per la seva naturalesa, ha de ser desenvolupades com a especialitat.
 • Donar suport de gestió a la resta d’activitats policials de l’organització.
 • Gestió del recursos humans, recursos materials, supervisió del pla informàtic, seguiment d’objectius anuals, gestió de compres i contractació, pla estratègic, memòria anual, planificació de dispositius especials, redacció de documents protocols de treball, etc.
 • Gestió dels Sistemes tecnològics i innovació ( Corresponsable amb Cap de Proximitat)

D’aquesta unitat depèn el grup d’Organització i Recursos, Grup de Planificació i comunicació interna, la Sala de Comandament i els seus operadors i l’Atenció Ciutadana a la comissaria.

La uniformitat i les divises 

Escala de les divises

La uniformitat del cos de la Policia Local està regulada per exigència de la normativa europea sobre la roba de senyalització d'alta visibilitat per a ús professional (UNE EN-471, 2004). Per aquesta raó, els agents locals vesteixen uniforme amb elements reflectors i fluorescents.

A sobre de l'uniforme, els agents mostren la insígnia de la policia local del municipi on presten servei, el número que identifica el funcionari i la divisa del grau de comandament. Si fos el cas, també poden portar les bandes de les medalles amb que han estat reconeguts.

Les divises a la Policia Local són semblants a les dels Mossos d'Esquadra. Les úniques diferències amb el cos dels Mossos és a l'escala superior, on el superintendent de la Policia Local és l'intendent major dels Mossos, i l'intendent major de la Policia Local és el comissari de la policia autonòmica.

Els emblemes distintius a la uniformitat serveixen per saber el grau del policia local. Hi ha diferents grups de comandament dins del cos:

 • Escala superior, composada per superintendent, intendent major i intendent.
 • Escala executiva, composada per inspector.
 • Escala intermèdia, composada per sots-inspector i sergent.
 • Escala bàsica, composada per caporal i agent.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0