Codi de bones pràctiques i bona conducta El síndic personer de Mollet del Vallès, com a defensor dels drets i les llibertats públiques de la ciutadania, és una institució independent, imparcial, oberta i transparent cap a la ciutadania i l’Administració. https://www.molletvalles.cat/@@site-logo/logo-mollet-del-valles-blanc.svg

Codi de bones pràctiques i bona conducta

El síndic personer de Mollet del Vallès, com a defensor dels drets i les llibertats públiques de la ciutadania, és una institució independent, imparcial, oberta i transparent cap a la ciutadania i l’Administració.

El síndic, en l’exercici de les seves funcions, ha de donar compliment a les obligacions inherents al càrrec que ostenta i actuar d’acord amb els principis de l’ètica, la bona conducta i les bones pràctiques.

Aquest Codi Ètic s’inspira, bàsicament, en les directrius marcades per l’aprovació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En aquest sentit, i amb la finalitat de prevenir qualsevol qüestió relacionada amb la integritat i les bones pràctiques en el sí de la sindicatura, cal establir uns principis i unes regles de conducta ètica que vinculin i inspirin l’activitat del síndic i del personal al seu servei.


En aquest context s’entén per bones pràctiques el conjunt de regles, recomanacions i compromisos que ha de complir el síndic en l’exercici de les seves funcions, tot prevenint possibles problemes d’integritat en el seu sentit ètic i deontològic. En efecte, el/la síndic assumeix en el desenvolupament de la seva tasca un compromís de responsabilitat amb les pròpies actuacions i de respecte pels drets de les persones.


El síndic és una institució ètica i socialment responsable i respectuosa amb la ciutadania que se li adreça buscant empara, i condemna qualsevol forma de corrupció, manifestant el seu ferm compromís amb el compliment de la legalitat sense cap tolerància envers qualsevol acte contrari al seu Codi Ètic.


Les regles que s’inclouen a continuació es fonamenten en els principis i els valors ètics de la sindicatura i esdevenen, a partir de la seva aprovació, una norma que ha de respectar i complir el/la síndic/a i totes les persones que treballen al seu servei.

Fitxers relacionats

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0