Consell dels Infants El Consell dels Infants de Mollet del Vallès és un òrgan consultiu i de participació on els infants poden exercir el seu dret a participar, a expressar les seves idees i pensaments i on poden proposar accions concretes per transformar la ciutat. L'any 2020 va rebre el premi Healty Lifestyles, atorgat per la Direcció General de Salut i Seguretat Alimentària de la Comissió Europea. https://www.molletvalles.cat/@@site-logo/logo-mollet-del-valles-blanc.svg

Consell dels Infants

El Consell dels Infants de Mollet del Vallès és un òrgan consultiu i de participació on els infants poden exercir el seu dret a participar, a expressar les seves idees i pensaments i on poden proposar accions concretes per transformar la ciutat. L'any 2020 va rebre el premi Healty Lifestyles, atorgat per la Direcció General de Salut i Seguretat Alimentària de la Comissió Europea.
4402_CMI.gif

Objectius


El Consell dels Infants actuarà especialment en els àmbits que tinguin relació directa o indirecta amb els temes de la infància i té els objectius següents:
 • Potenciar i dinamitzar la participació dels infants, fent possible el debat sobre la vida de la ciutat.
 • Promoure un escenari que esdevingui educatiu a la vegada que participatiu.
 • Promoure un espai on els infants es puguin expressar en relació als temes que els interessen alhora que aprenen els valors democràtics.
 • Fer possible que els infants siguin subjectes actius de la nostra societat.
 • Estrènyer els lligams entre les escoles i l'ajuntament potenciant una col·laboració més pròxima entre aquestes institucions.
 • Donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no només en temes estrictament infantils sinó tots els aspectes relacionats amb la ciutat, desenvolupant així, una major sensibilitat cap a la relació entre ciutat i infant.
 

Funcions


Les principals funcions del Consell són:
 • Exposar el treball desenvolupat pels infants durant el curs.
 • Informar de les noves propostes presentades pels representants, i/o les comissions de treball.
 • Debatre i consensuar els temes a treballar en el futur.
 • Donar informació de temes relacionats amb la infància.
 • Fer propostes, informes i suggeriments sobre els temes que es tractin al Consell.
 

Composició


Integren el Consell dels Infants de Mollet del Vallès:
 • Un representant de cada curs de 6è dels centres que hi participin, elegits democràticament pels seus companys
 • L'alcalde/essa de Mollet del Vallès, que el presideix
 • El regidor/a de l'Àmbit d'Educació, amb funcions de vicepresidència.
 • El/la secretari/a de la corporació o en la persona que delegui
 • Un representant de cadascun dels grups municipals
 • Les funcions de secretaria seran exercides pel secretari/a de la corporació o en la persona que delegui , que forma part del Consell, amb veu i sense vot. La seva tasca consistirà en aixecar acta de les reunions, trametre les actes, les convocatòries i altres documents als membres del Consell.
 

Reunions del Consell


El Consell dels Infants es reunirà durant el curs escolar, com a mínim un cop en sessió ordinària i en sessió extraordinària sempre que sigui necessàri. 

Cada any, en la darrera sessió es farà l'avaluació i es redactarà una memòria que inclourà propostes concretes. Ambdues es lliuraran a l'alcaldia. A cada escola hi haurà unes bústies per a què la resta de nens i nenes puguin fer arribar als membres del Consell les seves opinions, propostes i suggeriments.
Fitxers relacionats

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0