Document de voluntats anticipades. Testament vital La possibilitat d'elaborar documents de voluntats anticipades està recollida a la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació referents a la salut i l'autonomia del pacient. És l’expressió d’un procés reflexiu d’acord amb els valors personals de cadascú, que permet exercir el dret de decidir sobre la pròpia vida, alhora que és una eina de millora de la comunicació entre el professional de salut i el malalt. https://www.molletvalles.cat/@@site-logo/logo-mollet-del-valles-blanc.svg

Document de voluntats anticipades. Testament vital

La possibilitat d'elaborar documents de voluntats anticipades està recollida a la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació referents a la salut i l'autonomia del pacient. És l’expressió d’un procés reflexiu d’acord amb els valors personals de cadascú, que permet exercir el dret de decidir sobre la pròpia vida, alhora que és una eina de millora de la comunicació entre el professional de salut i el malalt.

Què és el Document de Voluntats Anticipades?

És el document que la persona que l’escriu adreça al metge responsable de la seva salut. Inclou les instruccions que vol que es tinguin en compte sobre la seva atenció sanitària si es troba en una situació en què, per circumstàncies derivades del seu estat físic i/o psíquic, no pot expressar la seva voluntat.

Aquest document de voluntats anticipades, s’ha de lliurar al metge responsable o al centre sanitari, en que la persona és atesa, per què s’inscrigui a la seva història clínica. És recomanable registrar-lo al Registre Central de Voluntats Anticipades de la Generalitat de Catalunya, per què permeti la consulta del document a qualsevol professional mèdic de Catalunya i properament de tot Espanya.

El Document de Voluntats Anticipades (DVA) es pot renovar, modificar, ampliar i revocar, deixant-lo sense efecte en qualsevol moment per la sola voluntat de l’atorgat.

Com es pot fer?

Per poder fer un document de voluntats anticipades, s’ha de ser major de 18 anys, i per validar-lo, s’ha d’atorgar davant d’un notari o amb intervenció de tres testimonis.

1. Davant d’un notari. En aquest supòsit no cal la presència de testimonis. Només cal omplir el document notarial, que es pot atorgar tant en el despatx del notari, com en el lloc on es trobi el pacient, si aquest no es pot desplaçar a la notaria. La gestió del DVA per part del notari té un preu aproximat de 35 €

Aquest document es lliura al centre sanitari on la persona és atesa, per que s’incorpori a la seva història clínica, i si la persona ho demana, de forma automàtica s’incorpora al Registre Central de Voluntats Anticipades de la Generalitat de Catalunya.

2. Davant de tres testimonis majors d’edat i amb plena capacitat d’obrar, dels quals dos com a mínim, no han de tenir relació de parentiu fins al segon grau ni estar vinculats per relació patrimonial amb l’atorgant. Cal omplir el document en presència dels tres testimonis, que han de manifestar no estar afectats per causa d’incompatibilitat, i signar el document de voluntats anticipades en presència de l’atorgant.

Cal lliurar-ne una còpia al centre sanitari o metge de referència, i es recomana que la persona interessada o, si aquesta no pot, un tercer amb autorització per escrit, registri el DVA al Registre General de Voluntats Anticipades de la Generalitat de Catalunya (Travessera de les Corts, 131-159, Barcelona). També es pot enviar per correu, adjuntant el full de sol·licitud de registre, una còpia del document original i una fotocòpia compulsada del DNI o passaport de la persona sol·licitant i de cadascun del tres testimonis.

On s’ha d’anar?

Es pot imprimir el  document de voluntats anticipades i la sol·licitud d’inscripció al Registre General de Voluntats Anticipades des del web. També es poden recollir els formularis a:

  • Centres d’Atenció Primària de la ciutat (CAP): 

CAP Can Pantiquet, C. Lluis Millet, 15.

CAP Plana Lledó, Av. Rivoli,7.

  • Hospital de Mollet del Vallès 
  • Ajuntament de Mollet del Vallès. Oficina d’Atenció Ciutadana, pl. Major, 1

Fitxers relacionats

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0