Soroll Moltes de les activitats humanes que es realitzen de forma quotidiana comporten i/o van associades a un determinat so. Segons el tipus, la durada i el lloc on es produeixen aquests sons poden arribar a ser molestos i incòmodes i per tant afectar a la qualitat de vida de les persones i al medi ambient. En aquests casos es considera soroll i provoca contaminació acústica. Les principals fonts de contaminació acústica d'un municipi són el trànsit (rodat, ferroviari i aeri), les activitats industrials i recreatives i el veïnatge. https://www.molletvalles.cat/@@site-logo/logo-mollet-del-valles-blanc.svg

Soroll

Moltes de les activitats humanes que es realitzen de forma quotidiana comporten i/o van associades a un determinat so. Segons el tipus, la durada i el lloc on es produeixen aquests sons poden arribar a ser molestos i incòmodes i per tant afectar a la qualitat de vida de les persones i al medi ambient. En aquests casos es considera soroll i provoca contaminació acústica. Les principals fonts de contaminació acústica d'un municipi són el trànsit (rodat, ferroviari i aeri), les activitats industrials i recreatives i el veïnatge.

Normativa municipal i Mapa de capacitat acústica


A nivell municipal, en data 28 de setembre de 2007, va entrar en vigor l'Ordenança sobre el soroll i les Vibracions. L'objectiu de l'Ordenança és establir, en l'àmbit de les competències municipals, les normes i els criteris de bona qualitat acústica del medi, els nivells sonors i les vibracions produïdes per les activitats de veïnatge i els produïts pel trànsit a la via pública, com també prevenir i corregir la contaminació provocada pels sorolls i les vibracions.

Tenint en compte nous requeriments normatius, es va elaborar un nou Mapa de capacitat acústica, aprovat per Ple en data 16 de juliol de 2012.

Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els valors límit d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixen el nivell d'immissió màxim permès a cada zona durant un període de temps determinat. La zonificació acústica té en compte les àrees urbanitzades, els nous desenvolupaments urbanístics, els sectors del territori afectats per sistemes generals d'infraestructures de transport, i altres equipaments públics que ho reclamin, i els espais d'interès natural que gaudeixin o demandin una protecció especial contra la contaminació acústica.Visor de mapes de capacitat acústica


El Mapa de capacitat acústica fixa els objectius de qualitat sonora i els valors límit d'immissió de soroll del municipi en ambient exterior, per període dia, vespre i nit. Mitjançant aquesta zonificació, es regula tant el soroll procedent de les activitats i el veïnatge, com el procedent d'infraestructures de transport.

De l'estudi realitzat per elaborar el Mapa de capacitat acústica, es desprèn que la presencia de grans infraestructures viàries i ferroviàries i la seva proximitat al nucli urbà són la principal font de soroll de Mollet. A nivell intern, la font de soroll predominant és el trànsit rodat dins del municipi. En aquest sentit, cal destacar la ràpida disminució dels nivells sonors en els carrers que no pertanyen a la xarxa bàsica de distribució del trànsit. Això facilita l'existència d'"illes" de territori relativament aïllades, on es conserven uns nivells de soroll ambiental molt confortables.

Un cas apart és el territori rural de Gallecs, on els usos agrícoles i les vivendes aïllades, lluny dels principals focus de soroll, configuren una zona amb nivell molt baix de contaminació acústica.

Fitxers relacionats

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
1